Konkurzné konanie č. 4K/71/2016

  • Spisová značka 4K/71/2016
  • Prvý a posledný záznam 22.12.2016 - 21.3.2017

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
21.3.2017
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Mgr. Milena Nosková Bratislava Bratislavský
16.3.2017
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Mgr. Milena Nosková Bratislava Bratislavský
8.2.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
30.1.2017
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu Mgr. Milena Nosková Bratislava Bratislavský
30.1.2017
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu Mgr. Milena Nosková Bratislava Bratislavský
30.1.2017
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Mgr. Milena Nosková Bratislava Bratislavský
24.1.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
10.1.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský