Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzné konanie č. 5OdK/304/2020 [ukončené]

  • Spisová značka 5OdK/304/2020
  • Prvý a posledný záznam 10.7.2020 - 21.7.2021
  • Detekcia ukončenia: 21.7.2021dátumom ukončenia konania (Register úpadcov)

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
20.7.2021
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s. Šuňava Prešovský
25.5.2021
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s. Šuňava Prešovský
6.5.2021
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s. Šuňava Prešovský
10.9.2020
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s. Šuňava Prešovský
4.8.2020
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s. Šuňava Prešovský
4.8.2020
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s. Šuňava Prešovský
4.8.2020
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s. Šuňava Prešovský
30.7.2020
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Šuňava Prešovský