Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzné konanie č. 9K/4/2018 [ukončené]

  • Spisová značka 9K/4/2018
  • Prvý a posledný záznam 1.8.2018 - 14.5.2022
  • Detekcia ukončenia: 13.5.2022 ukončením konkurzu v Obchodnom vestníku

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
13.5.2022
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Martin Žilinský
29.11.2021
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Milota Ferenčíková PhD. Martin Žilinský
28.7.2021
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Martin Žilinský
18.6.2021
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Martin Žilinský
3.7.2020
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Martin Žilinský
7.5.2020
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Martin Žilinský
24.2.2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Milota Ferenčíková PhD. Martin Žilinský
19.11.2019
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Martin Žilinský
18.11.2019
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Milota Ferenčíková PhD. Martin Žilinský
14.10.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Martin Žilinský
3.5.2019
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Milota Ferenčíková PhD. Martin Žilinský
3.5.2019
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Milota Ferenčíková PhD. Martin Žilinský
27.3.2019
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Milota Ferenčíková PhD. Martin Žilinský
26.2.2019
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Milota Ferenčíková PhD. Martin Žilinský
6.2.2019
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Milota Ferenčíková PhD. Martin Žilinský
6.2.2019
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Milota Ferenčíková PhD. Martin Žilinský
14.1.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Martin Žilinský
28.12.2018
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov Oznámenie správcu JUDr. Milota Ferenčíková PhD. Martin Žilinský
28.12.2018
Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Milota Ferenčíková PhD. Martin Žilinský
17.12.2018
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Milota Ferenčíková PhD. Martin Žilinský
28.11.2018
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Milota Ferenčíková PhD. Martin Žilinský
22.11.2018
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Martin Žilinský
22.11.2018
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Martin Žilinský
14.11.2018
Súpis oddelenej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Milota Ferenčíková PhD. Martin Žilinský
8.11.2018
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu JUDr. Milota Ferenčíková PhD. Martin Žilinský
2.10.2018
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Milota Ferenčíková PhD. Martin Žilinský
21.9.2018
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Milota Ferenčíková PhD. Martin Žilinský
17.9.2018
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Martin Žilinský
5.9.2018
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Martin Žilinský