Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzné konanie č. 8OdK/220/2018 [ukončené]

  • Spisová značka 8OdK/220/2018
  • Prvý a posledný záznam 13.6.2018 - 15.3.2019
  • Detekcia ukončenia: 15.3.2019 dátumom ukončenia konania (Register úpadcov)
  • Dlžník/Úpadca Pavol Lednár
    Vajanského nábrežie 3
    81102 Bratislava-Staré Mesto

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
14.3.2019
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu Advisors k. s. Bratislava-Staré Mesto Bratislavský
1.3.2019
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava - Staré Mesto Bratislavský
4.2.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava - Staré Mesto Bratislavský
18.1.2019
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Advisors k. s. Bratislava-Staré Mesto Bratislavský
23.10.2018
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Advisors k.s. Bratislava-Staré Mesto Bratislavský
18.9.2018
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Advisors k. s. Bratislava-Staré Mesto Bratislavský
19.7.2018
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu Advisors k. s. Bratislava-Staré Mesto Bratislavský
19.7.2018
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu Advisors k. s. Bratislava-Staré Mesto Bratislavský
19.7.2018
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Advisors k. s. Bratislava-Staré Mesto Bratislavský
12.7.2018
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava - Staré Mesto Bratislavský