Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzné konanie č. 40K/2/2023 [ukončené]

  • Spisová značka 40K/2/2023
  • Prvý a posledný záznam 28.3.2023 - 13.2.2024
  • Detekcia ukončenia: 13.2.2024 dátumom ukončenia konania (Register úpadcov)

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
12.2.2024
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Barbora Koncová LL.M. Trenčín Trenčiansky
22.9.2023
Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Barbora Koncová LL.M. Trenčín Trenčiansky
22.9.2023
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Barbora Koncová LL.M. Trenčín Trenčiansky
31.8.2023
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu JUDr. Barbora Koncová LL.M. Trenčín Trenčiansky
16.6.2023
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Barbora Koncová LL.M. Trenčín Trenčiansky
14.6.2023
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu JUDr. Barbora Koncová LL.M. Trenčín Trenčiansky
15.5.2023
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trenčín Trenčín Trenčiansky
2.5.2023
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Barbora Koncová LL.M. Trenčín Trenčiansky
2.5.2023
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Barbora Koncová LL.M. Trenčín Trenčiansky
2.5.2023
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Barbora Koncová LL.M. Trenčín Trenčiansky
18.4.2023
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trenčín Trenčín Trenčiansky