Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzné konanie č. 10K/18/2021

  • Spisová značka 10K/18/2021
  • Prvý a posledný záznam 29.11.2021 - 27.6.2022

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
27.6.2022
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Mgr. Ing. Jana Hurinová Žilina Žilinský
13.6.2022
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Mgr. Ing. Jana Hurinová Žilina Žilinský
24.5.2022
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Žilina Žilinský
12.5.2022
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Žilina Žilinský
4.5.2022
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty Oznámenie správcu Mgr. Ing. Jana Hurinová Žilina Žilinský
1.4.2022
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Mgr. Ing. Jana Hurinová Žilina Žilinský
2.3.2022
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Mgr. Ing. Jana Hurinová Žilina Žilinský
2.3.2022
Súpis oddelenej podstaty Oznámenie správcu Mgr. Ing. Jana Hurinová Žilina Žilinský
21.2.2022
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Mgr. Ing. Jana Hurinová Žilina Žilinský
21.1.2022
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu Mgr. Ing. Jana Hurinová Žilina Žilinský
12.1.2022
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu Mgr. Ing. Jana Hurinová Žilina Žilinský
12.1.2022
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Mgr. Ing. Jana Hurinová Žilina Žilinský
29.12.2021
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Žilina Žilinský
20.12.2021
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Žilina Žilinský