Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 298223

S,V.C. s.r.o.

 • Konanie č. 298223
 • Vydaný 13.7.2011
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 140 z roku 2011 21.7.2011
 • Úpadca S,V.C. s.r.o.
  IČO: 36033537
  Opatovská 183
  96271   Hontianske Moravce
Správcovia
 • Kokavec Ladislav, Ing.
  J. Vargu 18
  98401   Lučenec
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - veriteľa Ing. Vojtecha Švantnera, bytom 974 01 Banská Bystrica, Severná 3986/19 o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok jeho dlžníka S. V. C. s.r.o., so sídlom 962 71 Hontianske Moravce, Opatovská 183, IČO: 36 033 537, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 5688/S takto

Rozhodnutie

Súd u s t a n o v u j e Ing. Ladislava Kokavca, so sídlom kancelárie J. Vargu 16, 984 01 Lučenec do funkcie predbežného správcu dlžníka S. V. C. s.r.o., so sídlom 962 71 Hontianske Moravce, Opatovská 183, IČO: 36 033 537.

Predbežný správca je p o v i n n ý vypracovať správu o majetku dlžníka a predložiť ju súdu v lehote do 22. 08. 2011.

Predbežný správca je p o v i n n ý doručiť dlžníkovi rovnopis návrhu na vyhlásenie konkurzu, výzvu na vyjadrenie sa dlžníka k návrhu a uznesenie o začatí konkurzného konania.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.

Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.

 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka 2K/26/2011
 • ICS 6111209946
 • Vydal Mgr. Zuzana Antalová
 • Vydal FN samosudca
 • Odoslal JUDr. Janka Kužmová