Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 298357

Finergia s.r.o.

 • Konanie č. 298357
 • Vydaný 15.7.2011
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 140 z roku 2011 21.7.2011
 • Úpadca Finergia s.r.o.
  IČO: 31633633
  Kukučínova 6
  97401   Banská Bystrica 1
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu FINERGIA, s.r.o., Kukučínova 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 633 633, správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr. Jána Ďurove, so sídlom kancelárie ul. Martina Rázusa 29, 984 01 Lučenec, o námietkach proti návrhu čiastkového rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov, takto

Rozhodnutie

Súd námietky člena veriteľského výboru proti návrhu čiastkového rozvrhu výťažku

z a m i e t a .

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné.

 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka 1R/2/2009
 • ICS 6109206997
 • Vydal JUDr. Eva Mihálechová
 • Vydal FN samosudca
 • Odoslal Mgr. Zsolt Alakša