Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 400679

N.E.T. REAL, s.r.o.

 • Konanie č. 400679
 • Vydaný 14.7.2011
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 140 z roku 2011 21.7.2011
 • Úpadca N.E.T. REAL, s.r.o.
  IČO: 36180505
  Slovenskej jednoty 8
  04001   Košice
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: N.E.T. REAL, s.r.o., so sídlom Slovenskej jednoty 8, 040 01 Košice, IČO: 36 180 505 o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto

Rozhodnutie

V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka: N.E.T. REAL, s.r.o., so sídlom Slovenskej jednoty 8, 040 01 Košice, IČO: 36 180 505.

U s t a n o v u j e predbežného správcu: Ing. Kristián Sušina, PhD., so sídlom kancelárie Garbiarska 5, 040 01 Košice z a s p r á v c u p o d s t a t y.

U k l a d á správcovi podstaty vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach.

U k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne informovať všetkých zahraničných veriteľov prostredníctvom individuálneho oznamu o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka a preukázať splnenie tejto povinnosti súdu v podrobných písomných správach.

V y z ý v a veriteľov, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky na predpísanom tlačive v dvoch rovnopisoch ustanovenému správcovi na adresu jeho kancelárie a v jednom rovnopise na Okresný súd Košice I k sp. zn.: 26K/23/2011, s tým, že na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky sa v konkurze neprihliada.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie dlžník, ak nie je navrhovateľom, a to do 15 dní od jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach na Okresnom súde Košice I.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 205 ods. 1 O.s.p.).

Podľa ust. § 15a zák. č. 99/1963 Zb. v znení neskorších predpisov (Občiansky súdny poriadok, ďalej len „O.s.p.“), účastníci majú právo z dôvodov podľa ust. § 14 ods. 1 (ak so zreteľom na pomer sudcov k veci, k účastníkom alebo ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti) uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť. Podľa ust. § 197 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), účastník môže uplatniť námietku zaujatosti, najneskôr však do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada. Podľa ust. § 15a ods. 3 O.s.p. v námietke zaujatosti musí byť uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti námietky zaujatosti, súd neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá.

Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom. Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie (§ 23 ZKR).

Veritelia môžu v zákonom stanovenej lehote podávať do vyhláseného konkurzu prihlášky. Prihlášku spolu s prílohami podáva veriteľ v dvoch rovnopisoch správcovi na adresu jeho kancelárie a v jednom rovnopise na súd. Prihláška musí byť doručená správcovi aj súdu do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Na prihlášku doručenú po lehote alebo doručenú v lehote len správcovi alebo len súdu sa v konkurze neprihliada. Doručenie prihlášky na súd má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 5, 6 ZKR).

Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 4, 9 ZKR).

Veriteľ, ktorého pohľadávka voči úpadcovi vznikla pred vyhlásením konkurzu, má v konkurze právo, aby jeho pohľadávka bola za podmienok ustanovených týmto zákonom uspokojená rozvrhom z výťažku zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu. Toto právo musí byť v konkurze riadne a včas uplatnené prihláškou, inak pohľadávku nemožno v konkurze uspokojiť a na práva z nej sa v konkurze neprihliada; to platí rovnako aj pre budúce pohľadávky, ktoré sa uplatňujú prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR). Pre každú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku. Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive (určenom vyhláškou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona ZKR), ktoré musí byť datované a podpísané veriteľom. Ak prihláška tieto údaje neobsahuje, nie je podaná na predpísanom tlačive alebo nie je datovaná alebo podpísaná, na prihlášku sa v konkurze neprihliada (§ 29 ods. 1 ZKR).

Veriteľ, ktorého pohľadávka voči úpadcovi je zabezpečená zabezpečovacím právom (ďalej len „zabezpečený veriteľ“), má v konkurze právo, aby jeho zabezpečená pohľadávka bola podľa poradia rozhodujúceho na jej uspokojenie za podmienok ustanovených týmto zákonom uspokojená z výťažku zo speňaženia majetku, ktorým bola zabezpečená. Toto právo musí byť v konkurze riadne a včas uplatnené v prihláške zabezpečenej pohľadávky, inak zanikne (§ 28 ods. 2 ZKR). Ak veriteľ prihlasuje zabezpečenú pohľadávku, v prihláške je povinný uviesť aj druh, poradie a právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená, a sumou, do ktorej je zabezpečená. Ak prihláška zabezpečenej pohľadávky tieto údaje neobsahuje, neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne (§ 29 ods. 2 ZKR).

V konkurze prihláškou uplatňujú pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky (ďalej len „podmienená pohľadávka“). Uplatňovať práva z podmienenej pohľadávky však podmienený veriteľ v konkurze môže, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky, ak tento zákon neustanovuje inak. Ako podmienené pohľadávky prihlasujú svoje budúce pohľadávky voči úpadcovi aj ručitelia, spoludlžníci a záložcovia úpadcu, ako aj ďalšie osoby, ktorým vznikne po vyhlásení konkurzu pohľadávka voči úpadcovi, ak budú za neho plniť záväzok. Ako podmienené pohľadávky prihlasujú svoje budúce pohľadávky voči úpadcovi aj ďalšie osoby, ak to ustanovuje ZKR (§ 28 ods. 3, 4 ZKR). Ak veriteľ prihlasuje podmienenú pohľadávku, v prihláške je povinný uviesť aj podmienku, od ktorej závisí vznik pohľadávky. Ak sa v prihláške podmienenej pohľadávky tento údaj neuvedie, na prihlášku podmienenej pohľadávky sa v konkurze neprihliada (§ 29 ods. 3 ZKR).

Ak veriteľ podáva viacero prihlášok, k prihláškam pripojí aj súhrnný prehľad údajov uvedených v jednotlivých prihláškach. Ak veriteľ podáva ďalšiu prihlášku dodatočne, súhrnný prehľad pripojí k poslednej podanej prihláške; na súhrnné prehľady pripojené k prihláškam podaným skôr sa v konkurze neprihliada. Ak veriteľ k svojim viacerým prihláškam nepripojí súhrnný prehľad, súhrnný prehľad nepredloží na datovanom a ním podpísanom predpísanom tlačive alebo súhrnný prehľad neobsahuje údaje uvedené v podaných prihláškach, na jeho prihlášky sa v konkurze neprihliada (§ 29 ods. 4 ZKR).

Pohľadávka sa uplatňuje v slovenskej mene. Ak sa pohľadávka neuplatní v slovenskej mene, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa kurzu vyhláseného Národnou bankou Slovenska v deň vyhlásenia konkurzu. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej kurz Národná banka Slovenska nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§29 ods. 5 ZKR).

K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak sa prihlasuje postúpená pohľadávka, k prihláške sa pripoja aj listiny preukazujúce nadobudnutie pohľadávky veriteľom. Ak pohľadávku prihlasuje veriteľ, ktorý je povinný viesť účtovníctvo podľa osobitného predpisu (zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení) k prihláške pripojí aj vyhlásenie, že pohľadávku eviduje v účtovníctve, inak je správca povinný pohľadávku uplatnenú v prihláške poprieť. Ak sa listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške vzťahujú na viaceré prihlášky, stačí ich pripojiť k súhrnnému prehľadu (§ 29 ods. 6 ZKR).

Ak veriteľ prihlasuje nepeňažnú pohľadávku, k prihláške je povinný pripojiť aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Ak znalecký posudok k prihláške nepeňažnej pohľadávky nepripojí, na prihlášku nepeňažnej pohľadávky sa v konkurze neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).

Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky; k prihláške je povinný pripojiť aj listiny preukazujúce, že zástupca poverenie na doručovanie písomností prijal. Ak si veriteľ zástupcu na doručovanie písomností nezvolí, budú sa mu písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).

Ani správca, ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky; na požiadanie sú však povinní vydať veriteľovi potvrdenie o doručení prihlášky. Správca je tiež povinný v potvrdení uviesť, či prihlášku možno podľa § 29 ods. 1 alebo 2 ZKR považovať za úplnú; o prípadných nedostatkoch prihlášky je správca povinný veriteľa v potvrdení poučiť. Prihlášku môže veriteľ opraviť alebo doplniť len do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok (§ 29 ods. 9 ZKR).

Veriteľ zodpovedá za nesprávnosť údajov uvedených v prihláške (§ 30 ZKR).

Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať na súde zbavenia svojich dlhov. Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov, ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačuje ani na úhradu pohľadávok proti podstate (§ 166 ZKR).

 • Súd Okresný súd Košice I
 • Spisová značka 26K/23/2011
 • ICS 7111211701
 • Vydal JUDr. Július Tóth
 • Vydal FN sudca
 • Odoslal Dana Geletová