Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 370312

KASARO TRADE s.r.o.

 • Konanie č. 370312
 • Vydaný 14. 7. 2011
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 140 z roku 2011 21.7.2011
 • Úpadca KASARO TRADE s.r.o.
  IČO: 35944153
  Hlavná 2
  94301   Štúrovo
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Nitra v právnej veci Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Štúrovo, Ostrihomská cesta 5, 943 01 Štúrovo, o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: KASARO TRADE s.r.o, so sídlom Hlavná 2, 943 01 Štúrovo, IČO: 35 944 153, o odmene a výdavkoch predbežného správcu, takto

Rozhodnutie

Súd priznáva predbežnej správkyni Mgr. Linde Dékányovej, adresa kancelárie Vodná 20, 949 01 Nitra, odmenu v sume 663,88 eura a náhradu preukázaných výdavkov v sume 17,10 eura.

Súd upravuje učtáreň Okresného súdu Nitra vyplatiť na účet predbežnej správkyne Mgr. Lindy Dékányovej, odmenu a náhradu preukázaných výdavkov spolu v sume 680,98 eura z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu evidovaného pod položkou denníka D 130-90/10 do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie, ktoré je možné podať do 15 dní od jeho doručenia na Okresný súd Nitra.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu ho napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. (§205 ods.1 OSP)

Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť.

Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.

 • Súd Okresný súd Nitra
 • Spisová značka 31K/5/2011
 • ICS 4111206058
 • Vydal JUDr. Soňa Vacková
 • Vydal FN sudkyňa
 • Odoslal Gabriela Verešová