Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 370324

SIBHOLZ, spol. s r.o.

 • Konanie č. 370324
 • Vydaný 13. 7. 2011
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 140 z roku 2011 21.7.2011
 • Úpadca SIBHOLZ, spol. s r.o.
  IČO: 36553751
  Braneckého 20
  94901   Nitra
 • Navrhovatelia SIBHOLZ, spol. s r.o.
  IČO: 36553751
  Braneckého 20
  94901   Nitra
 • SR- Daňový úrad Nitra I
  Damborského 5
  94901   Nitra
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Nitra I, Damborského 5, 949 01 Nitra, IČO: 00 634 816 o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: SIBHOLZ, spol. s r.o., Braneckého 20, 949 01 Nitra, IČO: 36 553 751, o priznaní odmeny predbežnému správcovi, takto

Rozhodnutie

I. P r i z n á v a predbežnému správcovi Ing. Jane Fülöpovej, sídlo kancelárie Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra, odmenu vo výške 663,88 eura a náhradu výdavkov vo výške 198,28 eura.

II. U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra, aby z účtu tunajšieho súdu z položky D 130-14/11 vyplatila predbežnému správcovi sumu 862,16 eura zo zloženého preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu do troch dní po právoplatnosti tohto uznesenia.

III. V r a c i a navrhovateľovi zvyšnú časť preddavku vo výške 797,54 eura zo zloženého preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu z účtu tunajšieho súdu z položky D 130-14/11 do troch dní po právoplatnosti tohto uznesenia.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca a zložiteľ preddavku - navrhovateľ do 15 dní od jeho doručenia na tunajší súd, rozhodne o ňom Krajský súd v Bratislave.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§205 ods. 1 O.s.p.).

Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.

Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.

 • Súd Okresný súd Nitra
 • Spisová značka 32K/10/2011
 • ICS 4111210208
 • Vydal JUDr. Ľubica Farkašová
 • Vydal FN sudkyňa
 • Odoslal Gabriela Verešová