Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 421361

GEMINI B&B, s.r.o.

 • Konanie č. 421361
 • Vydaný 15.7.2011
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 140 z roku 2011 21.7.2011
 • Úpadca GEMINI B&B, s.r.o.
  IČO: 45283656
  J.C.Hronského 1327/A5
  95704   Bánovce nad Bebravou
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka GEMINI B&B, s. r. o. so sídlom J.C.Hronského 1327/A5, 957 04 Bánovce nad Bebravou, IČO 45 283 656, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto

Rozhodnutie

Z a č í n a sa konkurzné konanie voči dlžníkovi GEMINI B&B, s. r. o. so sídlom J.C.Hronského 1327/A5, 957 04 Bánovce nad Bebravou, IČO 45 283 656.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

( § 198 ods.1 zák.č. 7/2005 Z.z.).

Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:

a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,

b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté konanie o výkon rozhodnutia alebo

c) exekučné konania sa prerušujú,

d) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo pobočke zahraničnej banky, štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou dražbou podľa osobitného predpisu.

 • Súd Okresný súd Trenčín
 • Spisová značka 29K/28/2011
 • ICS 3111215870
 • Vydal JUDr. Michal Fiala
 • Vydal FN samosudca
 • Odoslal Veronika Hlobeňová