Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 242778

SITEAM s.r.o.

 • Konanie č. 242778
 • Vydaný 14.7.2011
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 141 z roku 2011 22.7.2011
 • Úpadca SITEAM s.r.o.
  IČO: 36708500
  Hlavná 459
  90042   Dunajská Lužná
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: SITEAM s.r.o., so sídlom Hlavná 459, 900 42 Dunajská Lužná, IČO: 36 708 500, vo veci návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: SITEAM s.r.o., so sídlom Hlavná 459, 900 42 Dunajská Lužná, IČO: 36 708 500, o určení odmeny a náhrady preukázaných výdavkov predbežného správcu

Rozhodnutie

Súd priznáva predbežnému správcovi: Mgr. Oľga Kontšeková, so sídlom kancelárie Prievozská 4B/, 821 09 Bratislava, odmenu v celkovej výške 497,91 € bez náhrady preukázaných výdavkov, ktorá mu bude vyplatená zo zloženého preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vedeného pod pol. D 130, pol. reg. 229/11, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Súd vracia zložiteľovi preddavku: SITEAM s.r.o., so sídlom Hlavná 459, 900 42 Dunajská Lužná, IČO: 36 708 500, nespotrebovanú časť preddavku vo výške 1 161,80 €, vedeného pod položkou denníka D 130, pol. reg. 229/11 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Odôvodnenie

Okresný súd Bratislava I uznesením zo dňa 26.04.2011, č.k. 2K/10/2011-92, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 04.05.2011, ustanovil dlžníkovi: SITEAM s.r.o., so sídlom Hlavná 459, 900 42 Dunajská Lužná, IČO: 36 708 500, predbežného správcu: Mgr. Oľga Kontšeková, so sídlom kancelárie Prievozská 4B/, 821 09 Bratislava a uložil mu povinnosť zistiť majetok dlžníka, vypracovať a predložiť súdu v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch a v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie záverečnú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach, v ktorej zároveň vysloví záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu.

Dňa 16.05.2011 ( osobne podaná ), dňa 27.05.2011 ( zaslaná e-mailom dňa 26.05.2011, doplnená originálom dňa 27.05.2011 ) a dňa 31.05.2011 ( osobne podaná ), Predbežný správca predložil súdu správy o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch.

Predbežný správca v záverečnej správe skonštatoval, že majetok Dlžníka nebude postačovať na úhradu nákladov konkurzu. Okresný súd Bratislava I uznesením zo dňa 02.06.2011, č.k. 2K/10/2011- 105, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.06.2011, zastavil konkurzné konanie voči Dlžníkovi pre nedostatok majetku.

V zmysle § 21 ods. 3 prvá veta zák. č 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých predpisov, v znení neskorších predpisov (ďalej len ZKR) predbežný správca má nárok na odmenu a úhradu preukázaných výdavkov.

V zmysle § 21 ods. 3 druhá veta ZKR o odmene a výdavkoch predbežného správcu rozhodne súd uznesením do piatich dní od zastavenia konkurzného konania alebo vyhlásenia konkurzu.

V zmysle § 21 ods. 3 tretia veta ZKR odmena a výdavky predbežného správcu sa uhrádzajú z preddavku zaplateného na účet súdu.

V zmysle § 21 ods. 3 štvrtá veta ZKR nevyplatená časť preddavku slúži ako záloha na činnosť správcu v konkurze; ak sa konkurzné konanie zastavilo, nevyplatená časť preddavku sa vráti zložiteľovi preddavku.

V zmysle § 21 ods. 3 siedma veta ZKR uznesenie o výške odmeny a výdavkoch predbežného správcu súd doručí predbežnému správcovi a zložiteľovi preddavku.

V zmysle § 21 ods. 3 posledná veta ZKR proti uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť.

V zmysle § 11 ods. 1 vyhlášky MS SR č.665/2005 Z.z. patrí za výkon funkcie predbežného správcu vo veci vyhlásenia konkurzu na majetok právnickej osoby predbežnému správcovi paušálna odmena 663,88 Eur.

V zmysle § 11 ods. 3 vyhlášky MS SR č.665/2005 Z.z. predbežný správca má nárok na náhradu preukázaných výdavkov na zisťovanie majetku dlžníka podľa rozhodnutia súdu (§ 21 ods. 3 zákona), najviac v sume 497,91 Eur pri fyzickej osobe a 995,82 Eur pri právnickej osobe.

V zmysle § 11 ods. 4 vyhlášky MS SR č.665/2005 Z.z. ak predbežný správca porušil povinnosti ustanovené zákonom, neposkytol súdu v určenej lehote vyžiadané vysvetlenie alebo vyžiadanú správu alebo riadne nesplnil pokyn uložený súdom, nemá nárok na paušálnu odmenu ani úhradu výdavkov na zisťovanie majetku dlžníka alebo sa mu paušálna odmena a úhrada výdavkov na zisťovanie majetku dlžníka primerane zníži podľa závažnosti porušenia povinnosti.

V zmysle § 11 ods. 5 vyhlášky MS SR č.665/2005 Z.z. ak predbežný správca do 10 dní od ustanovenia do funkcie nepodá súdu podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, jeho paušálna odmena sa znižuje o 25 % zo základnej sumy. Ak predbežný správca nepodá súdu druhú podrobnú správu o týchto skutočnostiach do 20 dní od ustanovenia do funkcie, jeho paušálna odmena sa znižuje o 25 % zo základnej sumy. Ak predbežný správca nepodá súdu tretiu podrobnú správu o týchto skutočnostiach do 28 dní od ustanovenia do funkcie, jeho paušálna odmena sa znižuje o 50 % zo základnej sumy.

Súd uložil Predbežnému správcovi vypracovať a predložiť súdu priebežné správy o stave zisťovania majetku a vykonaných úkonoch a poslednú predložiť najneskôr do 28 dní od ustanovenia do funkcie. Predbežný správca predložil súdu dňa 16.05.2011 ( osobne podaná ) prvú priebežnú správu, dňa 27.05.2011 ( zaslaná e-mailom dňa 26.05.2011, doplnená originálom dňa 27.05.2011 ) druhú priebežnú správu a dňa 31.05.2011 ( osobne podaná ) poslednú správu.

S poukazom na vyššie uvedené Predbežný správca podal súdu prvú a tretiu správu do 10 a 28 dní od ustanovenia do funkcie, čím dodržal vyhláškou a uznesením zo dňa 26.04.2011, č.k. 2K/10/2011-92, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 04.05.2011, ustanovené lehoty na ich predloženie.

Druhú správu mal Predbežný správca s poukazom na uznesenie zo dňa 26.04.2011, č.k. 2K/10/2011-92, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 04.05.2011 v spojení s ust. § 11 ods. 5 druhá veta vyhlášky MS SR č.665/2005 Z.z. podať súdu do 20 dní od ustanovenia do funkcie, t.j. do 24.05.2011. Nakoľko bola druhá správa podaná súdu dňa 27.05.2011 ( zaslaná e-mailom dňa 26.05.2011, doplnená originálom dňa 27.05.2011 ), súd znižuje paušálnu odmenu Predbežného správcu o 25 % zo základnej sumy.

Nakoľko Predbežný správca nepredložil súdu zoznam preukázaných výdavkov, má súd za to, že tie mu nevznikli.

Vychádzajúc z vyššie uvedeného súd priznáva Predbežnému správcovi paušálnu odmenu vo výške 497,91 € bez náhrady preukázaných výdavkov. Nakoľko došlo k zastaveniu konkurzného konania voči Dlžníkovi pre nedostatok majetku, v zmysle § 21 ods. 3 ZKR sa nevyplatená časť preddavku vracia zložiteľovi preddavku. Preto súd rozhodol vo výroku uznesenia o vrátení zvyšnej časti preddavku vo výške 1161,80 € zložiteľovi preddavku.

Poučenie

Proti uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť. Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu, na Krajský súd v Bratislave, a to písomne v 2 vyhotoveniach. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( §42 ods. 3 zák. č 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 2K/10/2011
 • ICS 1111210461
 • Vydal JUDr. Stanislava Bezáková
 • Vydal FN sudca
 • Odoslal Mgr. Ivana Grosošová