Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 243376

AGRIMEX NITRA, spol.s r.o.

 • Konanie č. 243376
 • Vydaný 21.7.2011
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 145 z roku 2011 28.7.2011
 • Úpadca AGRIMEX NITRA, spol.s r.o.
  IČO: 34119477
  83102   Bratislava
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Bratislava I v konkurznej veci navrhovateľa - JUDr. Imrich Tardík, Astronomická 11, 821 02 Bratislava, likvidátor obchodnej spoločnosti AGRIMEX NITRA, spol. s.r.o. v likvidácii, so sídlom Nobelova 84/5, 831 02 Bratislava, IČO: 34 119 477, správcom ktorého Ing. Mgr. Jana Pecníková, so sídlom kancelárie Sekurisova 12, 841 02 Bratislava, značka správcu: S 1141, o určenie paušálnej odmeny predbežného správcu

Rozhodnutie

Súd opravuje prvú časť výroku uznesenia Okresného súdu Bratislava I zo dňa 20.04.2011, č.k. 2K/88/2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17.05.2011 tak, že bude znieť:

Súd priznáva predbežnému správcovi Ing. Mgr. Jane Pecníkovej, so sídlom kancelárie Sekurisova 12, 841 02 Bratislava, značka správcu: S 1141, paušálnu odmenu v celkovej výške 663,88,- Eur.

V ostatných častiach zostáva uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 20.04.2011, č.k. 2K/88/2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17.05.2011, nezmenené.

Odôvodnenie

Okresný súd Bratislava I uznesením č.k. 2K/88/2010 zo dňa 20.04.2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17.05.2011, priznal predbežnému správcovi Ing. Mgr. Jane Pecníkovej, so sídlom kancelárie Sekurisova 12, 841 02 Bratislava, značka správcu: S 1141, paušálnu odmenu za výkon funkcie predbežného správcu v celkovej výške 663,88,- Eur a zároveň uložil - Bui Hoang Anh, Nobelova 84/5, 831 02 Bratislava, poslednému konateľovi obchodnej spoločnosti AGRIMEX NITRA, spol. s.r.o. v likvidácii, so sídlom Nobelova 84/5, 831 02 Bratislava, IČO: 34 119 477, povinnosť zaplatiť predbežnému správcovi Ing. Mgr. Jane Pecníkovej, paušálnu odmenu v celkovej výške 663,88,- Eur, a to do troch dní od právoplatnosti uznesenia.

Pri vyhotovení predmetného uznesenia došlo k zrejmej nesprávnosti, a to v prvej časti výroku, na základe ktorého sa priznaná odmena predbežného správcu v celkovej výške 663,88,- Eur má vyplatiť prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti uznesenia.

Nakoľko povinnosť platiť odmenu a výdavky predbežného správcu má podľa ust. § 13 ods. 2 ZKR štatutárny orgán dlžníka a súd v prvej časti výroku rozhodol o vyplatení priznanej odmene prostredníctvom učtárne súdu, je nepochybné, že došlo k zrejmej nesprávnosti.

Podľa ustanovenia § 164 O.s.p., súd kedykoľvek i bez návrhu opraví chyby v písaní a počítaní, ako aj iné zrejmé nesprávnosti. O oprave vydá opravné uznesenie, ktoré doručí účastníkom.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti, rozhodol súd tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto uznesenia.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia na Okresnom súde Bratislava I, písomne, dvojmo. Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade ak sa doručuje iným spôsobom.

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 2K/88/2010
 • ICS 1110250009
 • Vydal JUDr. Stanislava Bezáková
 • Vydal FN sudca
 • Odoslal Mgr. Ivana Grosošová