Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 296209

ROSLO

 • Konanie č. 296209
 • Vydaný 20.7.2011
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 145 z roku 2011 28.7.2011
 • Úpadca ROSLO
  IČO: 34135081
  Jesenského 319
  92521   Sládkovičovo
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: ROSLO, s.r.o., Jesenského 319, Sládkovičovo, IČO: 34 135 081, zapísaného v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, v oddiele Sro, vo vložke č. 1797/T, o vrátení zvyšnej časti preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu, takto

Rozhodnutie

I. Súd v r a c i a spoločnosti NEFTEKLAD a.s., Kostromskaja 10, byt 302, Moskva, Rusko, Igorovi Furdíkovi, Revolučná 957/4, Galanta a spoločnosti REVING- V.A.V., s.r.o., IČO: 31 360 645, Zátiešie 2, Bratislava, spoločne a nerozdielne zvyšnú časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu evidovaného pod pol. reg. D14b 3007 vo výške 964,28 eur, a to do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.

II. Učtáreň tunajšieho súdu je p o v i n n á vrátiť spoločnosti NEFTEKLAD, a.s., Kostromskaja 10, byt 302, Moskva, Rusko, Igorovi Furdíkovi, Revolučná 957/4, Galanta a spoločnosti REVING- V.A.V., s.r.o., IČO: 31 360 645, Zátiešie 2, Bratislava, zvyšnú časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu evidovaného pod pol. reg. D14b 3007 vo výške 964,28 eur, a to do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.

Odôvodnenie

Súd uznesením č. k. 44K/6/2007-101 zo dňa 13.11.2007, zverejneným v Obchodnom vestníku dňa 19.11.2007, právoplatným dňa 06.12.2007, začal konkurzné konanie na majetok dlžníka.

Súd uznesením č. k. 44K/6/2007-105 zo dňa 07.12.2007, zverejneným v Obchodnom vestníku dňa 13.12.2007, ustanovil dlžníkovi predbežného správcu B.F.B. správcovská, v.o.s., ktorému uložil povinnosť vypracovať správu o majetku dlžníka a predložiť ju súdu do 28 dní od ustanovenie do funkcie.

Uznesením č.k. 44K/6/2007-144 zo dňa 21.02.2008 súd priznal predbežnému správcovi odmenu a úhradu preukázaných výdavkov vo výške 20.950,-Sk (695,41,-eur).

Navrhovateľ- dlžník bol dňa 10.04.2008 ex offo vymazaný z obchodného registra. Dňa 14.04.2008 bol tunajším súdom v zmysle § 75a Obchodného zákonníka daný podnet na dodatočnú likvidáciu spoločnosti, nakoľko zo spisu 44K/6/2007 vyplývala existencia ďalšieho majetku dlžníka. Súd uznesením zo dňa 02.03.2011 č.k. 15CbR/16/2008-21 rozhodol o nenariadení dodatočnej likvidácie majetku zaniknutej spoločnosti ROSLO, s.r.o.

Podľa § 21 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZKR") predbežný správca má nárok na odmenu a úhradu preukázaných výdavkov. O odmene a výdavkoch predbežného správcu rozhodne súd uznesením do piatich dní od zastavenia konkurzného konania alebo vyhlásenia konkurzu. Odmena a výdavky predbežného správcu sa uhrádzajú z preddavku zaplateného na účet súdu. Nevyplatená časť preddavku slúži ako záloha na činnosť

správcu v konkurze; ak sa konkurzné konanie zastavilo, nevyplatená časť preddavku sa vráti zložiteľovi preddavku. Ak preddavok nepostačuje na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu, neuhradená časť odmeny a výdavkov sa v konkurze považuje za pohľadávku proti podstate. Rovnako zložiteľ preddavku môže preddavok zaplatený na účet súdu uplatniť v konkurze ako pohľadávku proti podstate. Uznesenie o výške odmeny a výdavkoch predbežného správcu súd doručí predbežnému správcovi a zložiteľovi preddavku.

Proti uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť.

Zákon v § 21 ods. 3 ZKR stanovuje, že ak sa konkurzné konanie zastavilo, nevyplatená časť preddavku sa vráti zložiteľovi preddavku. Ide o postup, ktorý vyhovuje zásade, aby sa v prípade ukončenia konkurzného konania preddavok vrátil navrhovateľovi, ako aj pravidlám bezdôvodného obohatenia. V danom prípade však preddavok nie je možné vrátiť zložiteľovi preddavku, ktorým bolo dlžník, nakoľko tento zanikol výmazom z obchodného registra dňa 10.04.2008 a preto súd rozhodol o jeho vrátení spoločníkom dlžníka.

Súd zároveň vyzýva spoločníkov zložiteľa preddavku, aby súdu obratom oznámili svoje bankové spojenie (č. peňažného účtu a názov peňažného ústavu), aby zvyšná časť preddavku mohla byť bez zbytočného odkladu súdom vrátená.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.

 • Súd OKRESNÝ SÚD TRNAVA
 • Spisová značka 44K/6/2007
 • ICS 2107231403
 • Vydal JUDr. Dagmar Valocká
 • Vydal FN Sudca
 • Odoslal Lenka Mórová