Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 243785

Technimax, s.r.o.

 • Konanie č. 243785
 • Vydaný 25.7.2011
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 147 z roku 2011 1.8.2011
 • Úpadca Technimax, s.r.o.
  IČO: 36442259
  Šenkvická 9
  90201   Pezinok
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Bratislava I v konkurznej veci navrhovateľa - Technimax, s.r.o., so sídlom Šenkvická 9, 902 01 Pezinok, IČO: 36 442 259, správcom ktorého je JUDr. Juraj Bašnák, so sídlom kancelárie Záhrebská 6, 811 05 Bratislava, značka správcu: S 1451, o určenie odmeny a náhrady výdavkov predbežného správcu

Rozhodnutie

Súd priznáva predbežnému správcovi JUDr. Jurajovi Bašnákovi, so sídlom kancelárie Záhrebská 6, 811 05 Bratislava, značka správcu: S 1451 paušálnu odmenu vo výške 663,88 € a náhradu preukázaných výdavkov v celkovej výške 10,- €, ktorá mu bude vyplatená prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu zo zloženého preddavku, po právoplatnosti tohto uznesenia.

Súd vráti zložiteľovi preddavku - JUDr. Erikovi Bilskému, konateľovi obchodnej spoločnosti Technimax, s.r.o., so sídlom Šenkvická 9, 902 01 Pezinok, IČO: 36 442 259, zvyšnú časť preddavku vo výške 985,82 € zo zloženého preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu zaplateného na účet súdu, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti uznesenia.

Odôvodnenie

Okresný súd Bratislava I uznesením zo dňa 03.05.2011, č.k. 2K/13/2011 - 69, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 11.05.2011 začal na návrh dlžníka konkurzné konanie na majetok dlžníka Technimax, s.r.o., so sídlom Šenkvická 9, 902 01 Pezinok, IČO: 36 442 259.

Vzhľadom na to, že hodnota majetku dlžníka z ním predloženého zoznamu majetku odôvodňovala pochybnosti súdu o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu, súd uznesením zo dňa 16.05.2011, č.k. 2K/13/2011-73, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24.05.2011, ustanovil dlžníkovi predbežného správcu - JUDr. Juraja Bašnáka, so sídlom kancelárie Záhrebská 6, 811 05 Bratislava, značka správcu: S 1451 a uložil mu povinnosť zistiť majetok dlžníka, vypracovať a predložiť súdu priebežné správy o stave zisťovania majetku a vykonaných úkonoch a poslednú zo správ predložiť súdu do 28 dní od ustanovenia do funkcie.

Dňa 06.06.2011 (na pošte dňa 02.06.2011) a 13.06.2011 (na pošte dňa 10.06.2011) predbežný správca dlžníka, predložil súdu priebežné správy o stave majetku dlžníka a dňa 21.06.2011 predložil záverečnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch.

Zo záverečnej správy o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch bolo súdu zrejmé, že dlžník je nemajetný, jeho majetok by nepostačoval ani na úhradu nákladov konkurzu.

Okresný súd Bratislava I Uznesením zo dňa 23.06.2011, č.k. 2K/13/2011-90, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19.07.2011 zastavil konkurzné konanie voči dlžníkovi Technimax, s.r.o..

V zmysle § 21 ods. 3 prvá veta zák. č 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých predpisov, v znení neskorších predpisov (ďalej len ZKR) predbežný správca má nárok na odmenu a úhradu preukázaných výdavkov.

V zmysle § 21 ods. 3 druhá veta ZKR o odmene a výdavkoch predbežného správcu rozhodne súd uznesením do piatich dní od zastavenia konkurzného konania alebo vyhlásenia konkurzu.

V zmysle § 21 ods. 3 tretia veta ZKR odmena a výdavky predbežného správcu sa uhrádzajú z preddavku zaplateného na účet súdu.

V zmysle § 21 ods. 3 štvrtá veta ZKR nevyplatená časť preddavku slúži ako záloha na činnosť správcu v konkurze; ak sa konkurzné konanie zastavilo, nevyplatená časť preddavku sa vráti zložiteľovi preddavku.

V zmysle § 21 ods. 3 siedma veta ZKR uznesenie o výške odmeny a výdavkoch predbežného správcu súd doručí predbežnému správcovi a zložiteľovi preddavku.

V zmysle § 21 ods. 3 posledná veta ZKR proti uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť.

V zmysle § 11 ods. 1 vyhlášky MS SR č.665/2005 Z.z. patrí za výkon funkcie predbežného správcu vo veci vyhlásenia konkurzu na majetok právnickej osoby predbežnému správcovi paušálna odmena 663,88 €.

V zmysle § 11 ods. 3 vyhlášky MS SR č.665/2005 Z.z. predbežný správca má nárok na náhradu preukázaných výdavkov na zisťovanie majetku dlžníka podľa rozhodnutia súdu (§ 21 ods. 3 zákona), najviac v sume 497,91 € pri fyzickej osobe a 995,82 € pri právnickej osobe.

V zmysle § 11 ods. 4 vyhlášky MS SR č.665/2005 Z.z. ak predbežný správca porušil povinnosti ustanovené zákonom, neposkytol súdu v určenej lehote vyžiadané vysvetlenie alebo vyžiadanú správu alebo riadne nesplnil pokyn uložený súdom, nemá nárok na paušálnu odmenu ani úhradu výdavkov na zisťovanie majetku dlžníka alebo sa mu paušálna odmena a úhrada výdavkov na zisťovanie majetku dlžníka primerane zníži podľa závažnosti porušenia povinnosti.

V zmysle § 11 ods. 5 vyhlášky MS SR č.665/2005 Z.z. ak predbežný správca do 10 dní od ustanovenia do funkcie nepodá súdu podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, jeho paušálna odmena sa znižuje o 25 % zo základnej sumy. Ak predbežný správca nepodá súdu druhú podrobnú správu o týchto skutočnostiach do 20 dní od ustanovenia do funkcie, jeho paušálna odmena sa znižuje o 25 % zo základnej sumy. Ak predbežný správca nepodá súdu tretiu podrobnú správu o týchto skutočnostiach do 28 dní od ustanovenia do funkcie, jeho paušálna odmena sa znižuje o 50 % zo základnej sumy.

Súd uložil predbežnému správcovi vypracovať a predložiť súdu priebežné správy o stave zisťovania majetku a vykonaných úkonoch a poslednú predložiť do 28 dní od ustanovenia do funkcie. Predbežný správca predložil súdu dňa 06.06.2011 (na pošte dňa 02.06.2011), 13.06.2011 (na pošte dňa 10.06.2011) a dňa 21.06.2011 priebežné správy, čím dodržal vyhláškou a uznesením zo dňa 16.05.2011, č.k. 2K/13/2011-73 ustanovené lehoty na ich predloženie. Predbežný správca si počas výkonu svojej funkcie riadne plnil svoje povinnosti, v stanovených lehotách predkladal súdu priebežné správy a v stanovenej lehote rovnako predložil súdu konečnú správu, preto sa mu na základe vyššie uvedeného paušálna odmena v zmysle ust. § 12 ods. 5 vyhlášky MS SR č.665/2005 Z.z. neznižuje.

Predbežný správca si rovnako vyčíslil priznanie odmeny a úhradu preukázaných výdavkov v celkovej výške 10,- €. Súd po preskúmaní všetkých dokladov zistil, že preukázané výdavky sú opodstatnené, preto súd priznáva predbežnému správcovi náhradu výdavkov vo výške 10,- €.

Nakoľko predbežný správca predložil súdu priebežné správy a konečnú správu o stave zisťovania majetku a vykonaných úkonoch v lehotách určených vyhláškou č. 665/2005 Z.z. súd mu priznáva paušálnu odmenu vo výške 663,88 € a náhradu preukázaných výdavkov vo výške 10,- €. O vrátení zvyšnej časti preddavku súd rozhodol v súlade s ust. § 21 ods. 3 ZKR.

Poučenie

Proti uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť. Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia( odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu, na Krajský súd v Bratislave, a to písomne v 2 vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§42 ods. 3 zák. č 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 2K/13/2011
 • ICS 1111212464
 • Vydal JUDr. Stanislava Bezáková
 • Vydal FN sudca
 • Odoslal Mgr. Ivana Grosošová