Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 250117

ILYS, s.r.o.

 • Konanie č. 250117
 • Vydaný 22.9.2011
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 186 z roku 2011 28.9.2011
 • Úpadca ILYS, s.r.o.
  IČO: 44938641
  Staré Grunty 7/B
  84103   Bratislava
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: ILYS, s.r.o., so sídlom Staré Grunty 7/B, 841 03 Bratislava, IČO: 44 938 641, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka ILYS, s.r.o., so sídlom Staré Grunty 7/B, 841 03 Bratislava, IČO: 44 938 641

Rozhodnutie

Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi ILYS, s.r.o., so sídlom Staré Grunty 7/B, 841 03 Bratislava, IČO: 44 938 641.

Odôvodnenie

Navrhovateľ dňa 09.09.2011 podal na tunajšom súde návrh dlžníka na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka ILYS, s.r.o., so sídlom Staré Grunty 7/B, 841 03 Bratislava, IČO: 44 938 641.

Navrhovateľ k návrhu pripojil zoznam majetku dlžníka, zoznam záväzkov dlžníka a zmluvný prehľad vyhotovené v súlade s §§ 4 až 6 vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., zoznam spriaznených osôb dlžníka, poslednú riadnu individuálnu účtovnú závierku zo dňa 31.12.2010, mimoriadnu účtovnú závierku zo dňa 31.07.2011 a doklad osvedčujúci zaplatenie preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 1659.70 - Eur.

Podpis navrhovateľa na návrhu je úradne osvedčený.

Podľa § 12 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len ZKR) návrh na vyhlásenie konkurzu musí obsahovať všeobecné náležitosti návrhu podľa osobitného predpisu. Podpis navrhovateľa musí byť v návrhu úradne osvedčený.

Podľa § 12 ods. 2 ZKR ak návrh na vyhlásenie konkurzu podáva dlžník, k návrhu je povinný pripojiť zoznam svojho majetku, zoznam svojich záväzkov a zoznam svojich spriaznených osôb. Ak dlžník účtuje podľa osobitného predpisu, k návrhu je povinný pripojiť aj poslednú riadnu individuálnu účtovnú závierku spolu s mimoriadnou individuálnou účtovnou závierku, ak bola vyhotovená neskôr ako posledná riadna individuálna účtovná závierka; ak bola individuálna účtovná závierka predmetom overovania audítorom, k návrhu je povinný pripojiť aj správu audítora.

Podľa § 13 ods. 1 ZKR navrhovateľ je povinný pred podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu zaplatiť na účet súdu preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu (ďalej len "preddavok"). Zaplatenie preddavku je navrhovateľ povinný v návrhu na

vyhlásenie konkurzu doložiť dokladom osvedčujúcim zaplatenie. Ak súd návrh na vyhlásenie konkurzu odmietne alebo navrhovateľ pred začatím konkurzného konania vezme návrh späť, preddavok sa vráti navrhovateľovi.

Podľa § 7 ods. 2 vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z. preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo veci vyhlásenia konkurzu na majetok právnickej osoby je 1659,70 - Eur.

Podľa § 13 ods. 2 ZKR prvá a druhá veta povinnosť zaplatiť preddavok nemá likvidátor dlžníka, ktorý vykonal likvidačnú účtovnú súvahu a zistil, že majetok dlžníka nepostačuje ani na úhradu preddavku. Odmenu a výdavky predbežného správcu v tom prípade platí štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu dlžníka; ak tieto orgány nie sú ustanovené, odmenu a výdavky predbežného správcu platí štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu, ktorý vykonával funkciu naposledy.

Podľa § 14 ods. 1 ZKR ak súd zistí, že návrh na vyhlásenie konkurzu spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, najneskôr do 15 dní od doručenia návrhu rozhodne o začatí konkurzného konania. Inak návrh na vyhlásenie konkurzu v rovnakej lehote uznesením odmietne.

Vzhľadom k tomu, že návrh navrhovateľa spĺňa zákonom predpísané náležitosti, súd začína konkurzné konanie na majetok dlžníka ILYS, s.r.o., so sídlom Staré Grunty 7/B, 841 03 Bratislava, IČO: 44 938 641.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:

a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,

b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,

c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou dražbou podľa osobitného predpisu.

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 2K/48/2011
 • ICS 1111229057
 • Vydal JUDr. Stanislava Bezáková
 • Vydal FN sudca
 • Odoslal Mgr. Ivana Grosošová