Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 306187

STAPRON s.r.o.

 • Konanie č. 306187
 • Vydaný 21.9.2011
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 186 z roku 2011 28.9.2011
 • Úpadca STAPRON s.r.o.
  IČO: 43933131
  Zadné hálny 1960/39
  97701   Brezno
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka STAPRON s.r.o., so sídlom Zadné hálny 1960/39, 977 01 Brezno, IČO: 43 933 131, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica oddiel: Sro, vložka č. 14340/S, zast.: JUDr. Ondrejom Zacharom, advokátom so sídlom Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto

Rozhodnutie

Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi STAPRON s.r.o., so sídlom Zadné hálny 1960/39, 977 01 Brezno, IČO: 43 933 131.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka 1K/50/2011
 • ICS 6111219639
 • Vydal JUDr. Eva Mihálechová
 • Vydal FN samosudca
 • Odoslal JUDr. Zuzana Janšová