Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 411733

auto PL, s.r.o.

 • Konanie č. 411733
 • Vydaný 21.9.2011
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 186 z roku 2011 28.9.2011
 • Úpadca auto PL, s.r.o.
  IČO: 36208221
  Podskala 26
  05201   Spišská Nová Ves
 • Navrhovatelia SR - Daňové riaditeľstvo SR Bansk
  Školská 24
  05273   Spišská Nová Ves
 • auto PL, s.r.o.
  IČO: 36208221
  Podskala 26
  05201   Spišská Nová Ves
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: auto PL, s.r.o., so sídlom Podskala 26, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36 208 221 o návrhu navrhovateľa: Slovenská konsolidačná a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 77 60 05 na potvrdenia nadobudnutia pohľadávok takto

Rozhodnutie

P o v o ľ u j e prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa: Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1, IČO: 30 807 484 na navrhovateľa: Slovenská konsolidačná a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 vedené na tunajšom súde pod č. 171 a 191.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý, koho sa prechod pohľadávky priamo týka do 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach na Okresnom súde Košice I.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 205 ods. 1 O.s.p.).

 • Súd Okresný súd Košice I
 • Spisová značka 26K/58/2010
 • ICS 7110229867
 • Vydal JUDr. Róbert Zsiga
 • Vydal FN sudca
 • Odoslal Dana Geletová