Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 411753

DREVINA-DREVONA, s.r.o. v likvidácii

 • Konanie č. 411753
 • Vydaný 22.9.2011
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 186 z roku 2011 28.9.2011
 • Úpadca DREVINA-DREVONA, s.r.o. v likvidácii
  IČO: 36472093
  Mlynárska 16
  04001   Košice
Druh
Oznam
Oznam

O Z N A M

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: DREVINA-DREVONA, spol. s r.o. v likvidácii, Mlynárska 16, 040 01 Košice, IČO: 36 472 093 uverejňuje uznesenie Krajského súdu v Košiciach, č.k. 2CoKR/14/2011-620, zo dňa 14. 09. 2011:

UZNESENIE

Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa : DREVINA-DREVONA, spol. s r.o. v likvidácii, Mlynárska 16, 040 01 Košice, IČO: 36 472 093 o návrhu navrhovateľa: Východoslovenské stavebné hmoty, a.s., so sídlom Turňa nad Bodvou 654, Turňa nad Bodvou 044 02, IČO: 31 711 391 na zrušenie uznesenia veriteľského výboru zo dňa 08. 07. 2011 zverejneného v Obchodnom vestníku č. 148B/2011 zo dňa 02. 08. 2011 o odvolaní navrhovateľa proti uzneseniu Okresného súdu Košice I zo dňa 10. 08. 2011, č.k. 31K/11/2009-578 takto:

rozhodol :

P o t v r d z u j e uznesenie.

Poučenie: Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

V Košiciach 14. septembra 2011

JUDr. Vladimír Hrib, PhD., predseda senátu

 • Súd Okresný súd Košice I
 • Spisová značka 31K/11/2009
 • ICS 7109207220
 • Vydal JUDr. Vladimír Hrib, PhD.
 • Vydal FN predseda senátu
 • Odoslal Lucia Buľková