Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 382704

SLATUR TRADE, s.r.o.

 • Konanie č. 382704
 • Vydaný 22. 9. 2011
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 186 z roku 2011 28.9.2011
 • Úpadca SLATUR TRADE, s.r.o.
  IČO: 44999909
  Novomestská 1894/1
  94001   Nové Zámky
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu a majetok úpadcu SLATUR TRADE, s.r.o. „ v konkurze“ so sídlom Novomestská 1894/1, 940 01 Nové Zámky, IČO: 44 999 909, ktorého správcom je Ing. Jozef Kulich, adresa kancelárie Slovenská 7, 940 01 Nové Zámky, o návrhu správcu na predlženie lehoty na vyhotovenie súpisu majetku podstát zo dňa 19.9.2011, takto

Rozhodnutie

P r e d l ž u j e správcovi lehotu na vyhotovenie súpisu majetku podstát do 22.10.2011.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia

v Obchodnom vestníku.

 • Súd Okresný súd Nitra
 • Spisová značka 32K/27/2011
 • ICS 4111219806
 • Vydal JUDr. Ľubica Farkašová
 • Vydal FN sudkyňa
 • Odoslal Silvia Némová