Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 402755

GASTRE, s.r.o.

 • Konanie č. 402755
 • Vydaný 21.9.2011
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 186 z roku 2011 28.9.2011
 • Úpadca GASTRE, s.r.o.
  IČO: 36830879
  Vihorlatská 20
  08001   Prešov
 • Navrhovatelia GASTRE, s.r.o.
  IČO: 36830879
  Vihorlatská 20
  08001   Prešov
 • Ivan Micheľ, Ing.
  Šrobárova 16
  08001   Prešov
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Prešov v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu GASTRE, s. r. o., so sídlom Vihorlatská 20, Prešov 080 09, IČO: 36 830 879, správcom ktorého je Mgr. Zuzana Maruniaková, so sídlom so sídlom Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník, takto

Rozhodnutie

Odvoláva správcu Mgr. Zuzanu Maruniakovú, so sídlom Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník.

Odôvodnenie

Okresný súd Prešov uznesením č.k. 3K/12/2011-213 zo dňa 16.08.2011 publikovaným v Obchodnom vestníku dňa 23.05.2011 súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka GASTRE, s. r. o., so sídlom Vihorlatská 20, Prešov 080 09, IČO: 36 830 879 a do funkcie správcu ustanovil Mgr. Zuzanu Maruniakovú, so sídlom Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník.

Uznesením č.k. 3K/12/2011-256 zo dňa 12.07.2011, publikovaným v Obchodnom vestníku dňa 19.07.2011 súd zrušil konkurz na majetok dlžníka pre nedostatok majetku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 11.09.2010.

Písomným podaním doručeným dňa 16.09.2011 správca oznámil, že došlo k splneniu povinnosti uvedenej v ustanovení § 102 ods. 5 ZKR.

Podľa § 102 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) súd rozhodne aj bez návrhu o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku, ak zistí, že majetok úpadcu nepostačuje ani na úhradu pohľadávok proti podstate; v uznesení súd rozhodne aj o odmene a výdavkoch správcu, ktoré sa platia z majetku dlžníka, preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu alebo preddavku na úhradu nákladov konkurzu.

Podľa § 102 ods. 5 ZKR ku dňu zrušenia konkurzu správca uzavrie účtovné knihy a zostaví individuálnu účtovnú závierku podľa osobitných predpisov.1) Správca tiež odovzdá úpadcovi, prípadne likvidátorovi všetky potrebné doklady, zostávajúci majetok a zaistí ďalšie činnosti súvisiace so zrušením konkurzu. Po vykonaní týchto činností súd odvolá správcu z funkcie.

Na základe vyššie uvedených skutočností a v súlade s citovanými zákonnými ustanoveniami rozhodol súd tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto uznesenia.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka 3K/12/2011
 • ICS 8111207474
 • Vydal JUDr. Daniela Baranová
 • Vydal FN samosudkyňa
 • Odoslal Ľubica Kurucová