Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 402854

HEMI Stará Ľubovňa, s.r.o.

 • Konanie č. 402854
 • Vydaný 21.9.2011
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 186 z roku 2011 28.9.2011
 • Úpadca HEMI Stará Ľubovňa, s.r.o.
  IČO: 36473693
  Letná 33
  06401   Stará Ľubovňa
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Prešov v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu HEMI Stará Ľubovňa, s.r.o., so sídlom Letná 33, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 36 473 693, správcom ktorého je JUDr. Jozef Jaroščák ml., so sídlom kancelárie Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov, takto

Rozhodnutie

o d v o l á v a správcu JUDr. Jozefa Jaroščáka ml., so sídlom kancelárie Radničné námestie č. 33, 085 01 Bardejov.

Odôvodnenie

Uznesením č.k. 2K 18/2009-204 zo dňa 12.06.2009, publikovaným v Obchodnom vestníku dňa 18.06.2009 súd vyhlásil konkurz na majetok úpadcu a do funkcie správcu ustanovil JUDr. Jozefa Jaroščáka ml.

Uznesením č.k. 2K 18/2009-247 zo dňa 02.09.2009 publikovaným v Obchodnom vestníku dňa 07.09.2009 súd zrušil konkurz na majetok úpadcu pre nedostatok majetku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 24.09.2009.

V písomnom podaní zo dňa 08.09.2011, doručenom súdu dňa 14.09.2011, správca uviedol, že v súvislosti s ustanovením § 102 ods. 5 ZKR odoslal dňa 06.09.2011 úpadcovi všetky potrebné doklady súvisiace s konkurzom. Uvedené doklady prevzal úpadca dňa 07.09.2011.

Podľa § 102 ods. 1 ZKR súd rozhodne aj bez návrhu o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku, ak zistí, že majetok úpadcu nepostačuje ani na úhradu pohľadávok proti podstate; v uznesení súd rozhodne aj o odmene a výdavkoch správcu, ktoré sa platia z majetku dlžníka, preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu alebo preddavku na úhradu nákladov konkurzu.

Podľa § 102 ods. 5 ZKR ku dňu zrušenia konkurzu správca uzavrie účtovné knihy a zostaví individuálnu účtovnú závierku podľa osobitných predpisov. Správca tiež odovzdá úpadcovi, prípadne likvidátorovi všetky potrebné doklady, zostávajúci majetok a zaistí ďalšie činnosti súvisiace so zrušením konkurzu. Po vykonaní týchto činností súd odvolá správcu z funkcie.

Na základe vyššie uvedených skutočností a v súlade s citovanými zákonnými ustanoveniami rozhodol súd tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto uznesenia.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka 2K/18/2009
 • ICS 8109208364
 • Vydal JUDr. Tomáš Novák
 • Vydal FN samosudca
 • Odoslal Ľubica Kurucová