Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 402952

EMILI TRANS, s.r.o.

 • Konanie č. 402952
 • Vydaný 22.9.2011
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 186 z roku 2011 28.9.2011
 • Úpadca EMILI TRANS, s.r.o.
  IČO: 36426059
  Majerka 149
  05994   Ihľany
 • Navrhovatelia EMILI TRANS, s.r.o.
  IČO: 36426059
  Majerka 149
  05994   Ihľany
 • Daňový úrad Kežmarok
  Huncovská 1
  06026   Kežmarok
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu EMILI TRANS, s.r.o., so sídlom Majerka 149, 059 94 Ihľany, IČO: 36 426 059, správcom ktorého je Ing. Štefánia Cingeľová, so sídlom kancelárie Jiráskova 23, 085 01 Bardejov, o paušálnej odmene a hotových výdavkoch predbežného správcu, takto

Rozhodnutie

p r i z n á v a predbežnému správcovi Ing. Štefánii Cingeľovej, so sídlom kancelárie Jiráskova 23, 085 01 Bardejov paušálnu odmenu vo výške 663,88 eur a náhradu výdavkov vo výške 308,45 eur, ktoré mu budú po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatené z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu zloženého dňa 23.05.2011 na účet tunajšieho súdu pod položkou č. Ko 61/11,

u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu Ing. Štefánii Cingeľovej, so sídlom kancelárie Jiráskova 23, 085 01 Bardejov nevyčerpanú časť preddavku vo výške 687,37 eur zloženého dňa 23.05.2011 na účet tunajšieho súdu pod položkou č. Ko 61/11.

Odôvodnenie

Okresný súd Prešov uznesením č.k. 2K 27/2011-33 zo dňa 28.06.2011 publikovaným v Obchodnom vestníku dňa 04.07.2011 začal na návrh veriteľa voči dlžníkovi konkurzné konanie.

Uznesením č.k. 2K 27/2011-36 zo dňa 06.07.2011 súd vyzval dlžníka podľa ustanovenia § 19 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), aby sa vyjadril k návrhu a osvedčil svoju platobnú schopnosť s poučením, že inak bude na jeho majetok vyhlásený konkurz. K návrhu sa dlžník nevyjadril.

Uznesením č.k. 2K 27/2011-40 zo dňa 01.08.2011 publikovaným v Obchodnom vestníku dňa 05.08.2011 súd náhodným výberom ustanovil Ing. Štefániu Cingeľovú, so sídlom kancelárie Jiráskova 23, 085 01 Bardejov do funkcie predbežného správcu dlžníka a uložil mu zistiť majetok dlžníka, vypracovať a predložiť súdu priebežné správy o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch do 10 dní a do 20 dní odo dňa zverejnenia

tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a záverečnú správu predložiť súdu najneskôr do 28 dní odo dňa zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.

Predbežný správca podal súdu písomné správy o stave zisťovania majetku dlžníka, a to dňa 15.08.2011, 24.08.2011 a 02.09.2011.

V písomnom podaní doručenom súdu dňa 02.09.2011 predbežný správca požiadal súd o priznanie odmeny vo výške 663,88 eura a náhrady výdavkov v celkovej výške 308,45 eur. Náklady predbežného správcu podľa vyúčtovania pozostávali z poštovného vo výške 14 eur, poplatkov bankám za poskytnutie súčinnosti vo výške 189,80 eura a nákladov na cestovné vo výške 103,11 eura.

Podľa § 21 ods. 3 ZKR predbežný správca má nárok na odmenu a úhradu preukázaných výdavkov. O odmene a výdavkoch predbežného správcu rozhodne súd uznesením do piatich dní od zastavenia konkurzného konania alebo vyhlásenia konkurzu. Odmena a výdavky predbežného správcu sa uhrádzajú z preddavku zaplateného na účet súdu. Nevyplatená časť preddavku slúži ako záloha na činnosť správcu v konkurze; ak sa konkurzné konanie zastavilo, nevyplatená časť preddavku sa vráti zložiteľovi preddavku. Ak preddavok nepostačuje na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu, neuhradená časť odmeny a výdavkov sa v konkurze považuje za pohľadávku proti podstate. Rovnako zložiteľ preddavku môže preddavok zaplatený na účet súdu uplatniť v konkurze ako pohľadávku proti podstate. Uznesenie o výške odmeny a výdavkoch predbežného správcu súd doručí predbežnému správcovi a zložiteľovi preddavku. Proti uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť.

Podľa § 43 ods. 2 vety prvej ZKR paušálna odmena správcu je splatná nasledujúci deň po nadobudnutí právoplatnosti uznesenia o jej určení; paušálna odmena správcu sa uspokojuje prednostne pred inými pohľadávkami proti podstate.

Podľa § 11 ods. 2 vyhlášky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov za výkon funkcie predbežného správcu vo veci vyhlásenia konkurzu na majetok právnickej osoby patrí predbežnému správcovi paušálna odmena 663,88 €.

Podľa § 11 ods. 3 vyhlášky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, predbežný správca má nárok na náhradu preukázaných výdavkov na zisťovanie majetku dlžníka podľa rozhodnutia súdu (§ 21 ods. 3 ZKR), najviac v sume 497,91 eura pri fyzickej osobe a 995,82 eura pri právnickej osobe.

Vzhľadom na skutočnosť, že predbežný správca podal všetky podrobné správy o stave zisťovania majetku dlžníka načas, súd mu priznal paušálnu odmenu v zmysle § 11 ods. 2 vyhlášky č. 665/2005 Z.z. vo výške 663,88 eur a preukázané náklady v celkovej výške 308,45 eura. Súd priznal predbežnému správcovi poštovné vo výške 14 eur, náhradu za poplatky bankám za poskytnutie súčinnosti vo výške 189,80 eura a náhradu nákladov na cestovné vo výške 103,11 eura.

Nakoľko navrhovateľom v zmysle § 13 ods. 1 ZKR zložený preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu nebol vo výške 687,37 eur vyčerpaný na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu, súd rozhodol o vyplatení nevyčerpanej časti preddavku správcovi, keďže má podľa § 21 ods. 3 vety štvrtej ZKR slúžiť ako záloha na činnosť správcu v konkurze.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach.

Podľa § 205 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku v odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 205 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku).

 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka 2K/27/2011
 • ICS 8111217287
 • Vydal JUDr. Tomáš Novák
 • Vydal FN samosudca
 • Odoslal Ľubica Kurucová