Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 403089

V.M.-WOOD, s.r.o.

 • Konanie č. 403089
 • Vydaný 22.9.2011
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 186 z roku 2011 28.9.2011
 • Úpadca V.M.-WOOD, s.r.o.
  IČO: 36516856
  05940   Liptovská Teplička 427
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu V.M.-WOOD, s.r.o., so sídlom Liptovská Teplička 427, 059 40 Liptovská Teplička, IČO: 36 516 856, správcom ktorého je JUDr. Michal Jakubek, so sídlom kancelárie M. R. Štefánika 2673/212/A, 093 00 Vranov nad Topľou, o návrhu správcu na uznanie konkurz z a malý, takto

Rozhodnutie

u z n á v a konkurz na majetok úpadcu V.M.-WOOD, s.r.o., so sídlom Liptovská Teplička 427, 059 40 Liptovská Teplička, IČO: 36 516 856 za malý.

Odôvodnenie

Uznesením č.k. 1K/26/2011-77 zo dňa 11.08.2011 zverejneným v Obchodnom vestníku dňa 17.08.2011 súd vyhlásil na majetok dlžníka konkurz a do funkcie správcu ustanovil JUDr. Michala Jakubeka.

Správca vo svojom podaní doručenom tunajšiemu súdu dňa 14.09.2011 oznámil, že majetok úpadcu podliehajúci konkurzu neprevyšuje 165.000 eur, obrat úpadcu dosiahnutý v poslednom uzatvorenom účtovnom období pred vyhlásením konkurzu neprevýšil 333.000 € a úpadca má menej ako 50 veriteľov, čím sú splnené zákonné podmienky v zmysle § 106 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) na uznanie konkurzu za malý.

Podľa § 106 ods. 2 ZKR súd môže uznesením o otvorení malého konkurzu uznať konkurz za malý, ak sú splnené aspoň dva nasledujúce predpoklady: a) majetok podliehajúci konkurzu pravdepodobne neprevyšuje 165 000 eur, b) obrat úpadcu dosiahnutý v poslednom uzatvorenom účtovnom období pred vyhlásením konkurzu neprevýšil 333 000 eur, c) úpadca pravdepodobne nemá viac ako 50 veriteľov.

Podľa § 106 ods. 3 vety druhej ZKR súd môže uznať konkurz za malý aj počas konkurzu, ak možno od toho očakávať značné výhody pre jeho rýchlosť, úspornosť alebo efektívnosť.

Podľa § 106 ods. 4 ZKR, ak súd počas konkurzu zistí, že nie sú splnené predpoklady, aby konkurz mohol byť uznaný za malý, aj bez návrhu uznesenie o otvorení malého konkurzu zruší.

Podľa § 107 ods. 2 ZKR v malom konkurze volí schôdza veriteľov namiesto veriteľského výboru jedného zástupcu veriteľov.

V danom prípade sú splnené všetky zákonné podmienky na uznanie konkurzu za malý, preto súd podľa § 106 ods. 2 ZKR uznal konkurz na majetok úpadcu za malý s cieľom dosiahnuť rýchlosť a efektívnosť konania.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka 1K/26/2011
 • ICS 8111215924
 • Vydal JUDr. Tomáš Novák
 • Vydal FN v.z. samosudca
 • Odoslal Eva Lešková