Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 303068

EURO JORDÁN

 • Konanie č. 303068
 • Vydaný 21.9.2011
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 187 z roku 2011 29.9.2011
 • Úpadca EURO JORDÁN
  IČO: 36278408
  Námestie mieru 243
  90851   Holíč
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: EURO JORDÁN, s.r.o., IČO: 36 278 408, Námestie mieru 243, 908 51 Holíč, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, vložka č. 17904/T, odd.: Sro, správcom ktorého je JUDr. Viera Nováková, so sídlom kancelárie: Mierovo námestie č. 1, 924 01 Galanta, o poukázaní nespotrebovaného preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu, takto

Rozhodnutie

Súd p o u k a z u j e správcovi: JUDr. Viere Novákovej, so sídlom kancelárie: Mierovo námestie č. 1, 924 01 Galanta, nespotrebovanú časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 646,79 eura.

Učtáreň tunajšieho súdu je p o v i n n á poukázať správcovi nespotrebovanú časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 646,79 eura evidovaného pod pol. reg. D14b 1411, a to do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.

Odôvodnenie

Okresný súd Trnava uznesením zo dňa 03.03.2011 č. k. 25K/7/2011-38 rozhodol tak, že začína konkurzné konanie na majetok dlžníka EURO JORDÁN, s.r.o., IČO: 36 278 408, Námestie mieru 243, 908 51 Holíč.

Uznesením Okresného súdu Trnava č. k. 25K/7/2011-127 zo dňa 13.05.2011 zverejneným v Obchodnom vestníku dňa 20.05.2011 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka EURO JORDÁN, s.r.o. a ustanovený správca JUDr. Viera Nováková.

Podľa § 21 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZKR), predbežný správca má nárok na odmenu a úhradu preukázaných výdavkov. O odmene a výdavkoch predbežného správcu rozhodne súd uznesením do piatich dní od zastavenia konkurzného konania alebo vyhlásenia konkurzu. Odmena a výdavky predbežného správcu sa uhrádzajú z preddavku zaplateného na účet súdu. Nevyplatená časť preddavku slúži ako záloha na činnosť správcu v konkurze; ak sa konkurzné konanie zastavilo, nevyplatená časť preddavku sa vráti zložiteľovi preddavku. Ak preddavok nepostačuje na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu, neuhradená časť odmeny a výdavkov sa v konkurze považuje za pohľadávku proti podstate. Rovnako zložiteľ preddavku môže preddavok zaplatený na účet súdu uplatniť v konkurze ako pohľadávku proti podstate. Uznesenie o výške odmeny a výdavkoch predbežného správcu súd doručí predbežnému správcovi a zložiteľovi preddavku. Proti uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť.

V súlade s účelom nespotrebovanej časti preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu, ktorá má slúžiť ako záloha na činnosť správcu v konkurze, túto nespotrebovanú časť preddavku súd poukáže správcovi vo výške 646,79 eura na účet č. 0305803146/0900, tak ako je uvedené vo výroku tohto uznesenia.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.

 • Súd OKRESNÝ SÚD TRNAVA
 • Spisová značka 25K/7/2011
 • ICS 2111204535
 • Vydal JUDr. Dagmar Valocká
 • Vydal FN Sudca
 • Odoslal Lenka Mórová