Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 251348

ILYS, s.r.o.

 • Konanie č. 251348
 • Vydaný 3.10.2011
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 193 z roku 2011 7.10.2011
 • Úpadca ILYS, s.r.o.
  IČO: 44938641
  Staré Grunty 7/B
  84103   Bratislava
Správcovia
 • Imrich Tardík, JUDr.
  IČO: 36071340
  Astronomická 11
  82102   Bratislava 2
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: ILYS, s.r.o., so sídlom Staré Grunty 7/B, 841 03 Bratislava, IČO: 44 938 641, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka ILYS, s.r.o., so sídlom Staré Grunty 7/B, 841 03 Bratislava, IČO: 44 938 641

Rozhodnutie

Súd ustanovuje dlžníkovi ILYS, s.r.o., so sídlom Staré Grunty 7/B, 841 03 Bratislava, IČO: 44 938 641, predbežného správcu: JUDr. Imrich Tardík, so sídlom kancelárie Ružinovská 1, 821 02 Bratislava, značka správcu: S 62.

Súd ukladá predbežnému správcovi zistiť majetok dlžníka, vypracovať a predložiť súdu v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch a v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie záverečnú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach, v ktorej zároveň vysloví záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu.

Odôvodnenie

Okresný súd Bratislava I uznesením zo dňa 22.09.2011, č.k. 2K/48/2011 - 94, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29.09.2011 začal na návrh dlžníka konkurzné konanie na majetok dlžníka ILYS, s.r.o., so sídlom Staré Grunty 7/B, 841 03 Bratislava, IČO: 44 938 641.

Podľa § 18 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len ZKR) ak sa konkurzné konanie začalo na základe návrhu dlžníka, súd najneskôr do piatich dní od začatia konkurzného konania vyhlási na majetok dlžníka konkurz alebo dlžníkovi v rovnakej lehote ustanoví predbežného správcu, ak má pochybnosti o jeho majetnosti.

Podľa § 9 ods. 3 vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z. hodnotu majetku súd posúdi najmä podľa zoznamu majetku predloženého dlžníkom, vyjadrenia predbežného správcu, prípadne dôkazov predložených účastníkmi konania. Pri posúdení hodnoty majetku sa prihliada aj na hodnotu majetku, o ktorý bol majetok dlžníka ukrátený v dôsledku právnych úkonov, pri ktorých možno odôvodnene predpokladať ich odporovateľnosť, podľa vyjadrenia predbežného správcu, dlžníka, prípadne dôkazov predložených účastníkmi konania.

Podľa § 21 ods. 5 ZKR na odvolanie a ustanovenie predbežného správcu a dohľad súdu nad činnosťou predbežného správcu sa použijú ustanovenia o odvolaní a ustanovení správcu a dohľade súdu nad správcom počas konkurzu.

Podľa § 40 ods. 1 ZKR druhá veta, súd ustanoví správcu na základe náhodného výberu pomocou technických a programových prostriedkov schválených ministerstvom; to neplatí, ak ide o ustanovenie správcu na návrh schôdze veriteľov.

Súd po začatí konkurzného konania z predloženého zoznamu majetku zisťoval hodnotu majetku dlžníka. Hodnota takto zisteného majetku odôvodňuje pochybnosti súdu o tom, či majetok dlžníka: ILYS, s.r.o., so sídlom Staré Grunty 7/B, 841 03 Bratislava, IČO: 44 938 641, bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu. Vzhľadom na to, súd náhodným výberom pomocou technických a programových prostriedkov ustanovuje dlžníkovi v zmysle § 19 ods. 2 ZKR predbežného správcu: JUDr. Imrich Tardík, so sídlom kancelárie Ružinovská 1, 821 02 Bratislava, značka správcu: S 62 a ukladá mu povinnosť zistiť, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu, povinnosť zamerať sa pritom aj na právne úkony dlžníka, u ktorých je možné odôvodnene predpokladať ich odporovateľnosť, vypracovávať a predkladať súdu správy o majetku dlžníka, tak ako je uvedené vo výroku tohto uznesenia.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 2K/48/2011
 • ICS 1111229057
 • Vydal JUDr. Stanislava Bezáková
 • Vydal FN sudca
 • Odoslal Mgr. Ivana Grosošová