Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 303917

Agro FS

 • Konanie č. 303917
 • Vydaný 30.9.2011
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 196 z roku 2011 12.10.2011
 • Úpadca Agro FS
  IČO: 36698938
  Ružová 312/24
  92901   Dunajská Streda 1
 • Navrhovatelia Agro FS
  IČO: 36698938
  Ružová 312/24
  92901   Dunajská Streda 1
 • Štefan Bereznai
  Ružová 312/24
  92901   Dunajská Streda 1
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Agro FS, s.r.o., IČO: 36 698 938, Ružová č. 312/24, 929 01 Dunajská Streda, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Trnava, oddiel: Sro, vl. č.: 19219/T, správcom majetku ktorého je: Ing. Miroslav R. Šefčík PhD., so sídlom kancelárie Podjavorinskej č. 37/1, 917 01 Trnava, o odvolaní správcu z funkcie po zrušení konkurzu, takto

Rozhodnutie

Súd o d v o l á v a Ing. Miroslava R. Šefčíka PhD., so sídlom kancelárie Podjavorinskej č. 37/1, 917 01 Trnava, z funkcie správcu úpadcu: Agro FS, s.r.o., IČO: 36 698 938, Ružová č. 312/24, 929 01 Dunajská Streda.

Odôvodnenie

Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Agro FS, s.r.o., IČO: 36 698 938, Ružová č. 312/24, 929 01 Dunajská Streda, správcom ktorého je Ing. Miroslav R. Šefčík PhD., so sídlom kancelárie Podjavorinskej č. 37/1, 917 01 Trnava, uznesením č. k.: 15K/4/2010 - 364 zo dňa 20.07.2011, zverejneným v Obchodnom vestníku dňa 26.07.2011, zrušil konkurzné konanie na úpadcu: Agro FS, s.r.o., IČO: 36 698 938, Ružová č. 312/24, 929 01 Dunajská Streda, pre nedostatok majetku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 12.08.2011.

Podaním doručeným tunajšiemu súdu dňa 27.09.2011 správca oznámil, že nakoľko mu úpadca neodovzdal žiadne doklady a z Daňového úradu Dunajská Streda sa mu nepodarilo získať reálne účtovné doklady za minulé obdobie, nemá z čoho spracovať účtovnú závierku a taktiež nemá žiadne doklady na odovzdanie úpadcovi.

Podľa § 102 ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), ku dňu zrušenia konkurzu správca uzavrie účtovné knihy a zostaví individuálnu účtovnú závierku podľa osobitných predpisov. Správca tiež odovzdá úpadcovi, prípadne likvidátorovi všetky potrebné doklady, zostávajúci majetok a zaistí ďalšie činnosti súvisiace so zrušením konkurzu. Po vykonaní týchto činností súd odvolá správcu z funkcie.

Na základe vyššie uvedených skutočností a za použitia citovaných zákonných ustanovení súd rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto uznesenia.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

 • Súd OKRESNÝ SÚD TRNAVA
 • Spisová značka 15K/4/2010
 • ICS 2110226206
 • Vydal JUDr. Martin Smolko
 • Vydal FN Sudca
 • Odoslal Simona Široká