Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 256441

ILYS, s.r.o.

 • Konanie č. 256441
 • Vydaný 7.11.2011
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 217 z roku 2011 11.11.2011
 • Úpadca ILYS, s.r.o.
  IČO: 44938641
  Staré Grunty 7/B
  84103   Bratislava
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: ILYS, s.r.o., so sídlom Staré Grunty 7/B, 841 03 Bratislava, IČO: 44 938 641, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka ILYS, s.r.o., so sídlom Staré Grunty 7/B, 841 03 Bratislava, IČO: 44 938 641

Rozhodnutie

Súd zastavuje konkurzné konanie voči dlžníkovi ILYS, s.r.o., so sídlom Staré Grunty 7/B, 841 03 Bratislava, IČO: 44 938 641 pre nedostatok majetku.

Odôvodnenie

Okresný súd Bratislava I uznesením zo dňa 22.09.2011, č.k. 2K/48/2011 - 94, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29.09.2011 začal na návrh dlžníka konkurzné konanie na majetok dlžníka ILYS, s.r.o., so sídlom Staré Grunty 7/B, 841 03 Bratislava, IČO: 44 938 641.

Vzhľadom na to, že hodnota majetku dlžníka z ním predloženého zoznamu majetku odôvodňovala pochybnosti súdu o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu, súd uznesením zo dňa 03.10.2011, č.k. 2K/48/2011-98, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 08.10.2011, ustanovil dlžníkovi predbežného správcu - JUDr. Imrich Tardík, so sídlom kancelárie Ružinovská 1, 821 02 Bratislava, značka správcu: S 62 a uložil mu povinnosť zistiť majetok dlžníka, vypracovať a predložiť súdu priebežné správy o stave zisťovania majetku a vykonaných úkonoch a poslednú zo správ predložiť súdu do 28 dní od ustanovenia do funkcie.

Dňa 17.10.2011 a 25.10.2011 predbežný správca dlžníka, predložil súdu priebežné správy o stave majetku dlžníka a dňa 03.11.2011 predložil záverečnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch.

V záverečnej správe predbežný správca na základe zistení od konateľky dlžníka, ako aj obdržaných podkladov od inštitúcií a organizácií v rámci poskytovania súčinnosti uviedol, že dlžník v súčasnosti nevykonáva žiadnu činnosť, so zamestnancami bol ukončený pracovný pomer dohodou a priestory prevádzky na Bajkalskej ulici v Bratislave III. veže dlžník dal k dispozícii prenajímateľovi, ten však odmietol uzatvoriť dohodu o skončení nájmu uzatvorenom na dobu určitú.

Okrem toho predbežný správca uviedol, že jediný speňažiteľný majetok dlžníka predstavuje technické zhodnotenie prenajatej prevádzky na Bajkalskej ulici v Bratislave, III veže. Dlžník do týchto priestorov investoval cca 66 800 eur. Podľa nájomnej zmluvy uzatvorenej na dobu určitú 5 rokov od 01.03.2010 je nájomca povinný všetky úpravy predmetu nájmu po skončení nájmu odstrániť na vlastné náklady, čo by vyvolalo nové náklady a získaný materiál by nemal takmer žiadnu hodnotu.

Predbežný správca takisto uviedol, že na účte nemá dlžník žiadne prostriedky a účet je blokovaný exekútorom. Preplatok na DPH vo výške 5 097 eur vrátený daňovým úradom bol zexekvovaný dňa 03.06.2011.

S poukazom na uvedené predbežný správca uviedol, že dlžník nevlastní akýkoľvek majetok postačujúci aspoň na úhradu trov konkurzu.

Po preskúmaní priebežných správ, záverečnej správy doručených súdu predložených predbežným správcom, zoznamu majetku, individuálnej účtovnej závierku a s prihliadnutím na vyššie vykonané úkony o stave zisťovania majetku dlžníka súd dospel k záveru, že majetok

dlžníka nepostačuje ani na úhradu nákladov konkurzu, preto je tu dôvod na zastavenie konkurzného konania podľa § 20 ods. 1 ZKR.

V zmysle ust. § 21 ods. 1 zák. č 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení predbežný správca zisťuje, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu; predbežný správca je pritom povinný vychádzať aj z hodnoty majetku, o ktorý bol majetok dlžníka ukrátený v dôsledku právnych úkonov, pri ktorých možno odôvodnene predpokladať ich odporovateľnosť. Predbežnému správcovi patria pri zisťovaní majetku dlžníka rovnaké oprávnenia ako správcovi v konkurze; ustanovenia § 74 a 75 sa použijú primerane. Súd môže v súvislosti so zisťovaním majetnosti dlžníka ukladať predbežnému správcovi pokyny, ktorými je predbežný správca viazaný. Predbežný správca je povinný bezodkladne po zistení dlžníkovej majetnosti alebo nemajetnosti informovať o tejto skutočnosti súd.

V zmysle ust. § 20 ods. 1 ZKR ak súd v konkurznom konaní po tom, čo ustanovil dlžníkovi predbežného správcu, zistí, že majetok dlžníka nebude postačovať ani na úhradu nákladov konkurzu, konkurzné konanie pre nedostatok majetku zastaví. Inak na majetok dlžníka najneskôr do 30 dní od ustanovenia predbežného správcu vyhlási konkurz.

V zmysle ust. § 20 ods. 3 ZKR uznesenie o zastavení konkurzného konania pre nedostatok majetku súd doručí účastníkom konkurzného konania. Proti uzneseniu môže podať odvolanie každý veriteľ dlžníka. Podanie odvolania veriteľom, ktorý nie je účastníkom konkurzného konania, sa považuje za pristúpenie do konkurzného konania.

V zmysle ust. § 20 ods. 5 ZKR ak súd zastaví konkurzné konanie pre nedostatok majetku, účinky začatia konkurzného konania zanikajú až zverejnením oznamu o nadobudnutí právoplatnosti uznesenia o zastavení konkurzného konania pre nedostatok majetku v Obchodnom vestníku. Súd zverejní oznam o nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia v Obchodnom vestníku bezodkladne po tom, čo uznesenie nadobudne právoplatnosť. Ak je dlžník zapísaný do obchodného registra, súd právoplatné uznesenie o zastavení konkurzného konania pre nedostatok majetku doručí príslušnému registrovému súdu.

Vzhľadom na to, že z predložených správ o stave zisťovania majetku dlžníka a z vykonaných úkonov predbežného správcu je zrejmé, že majetok dlžníka ILYS, s.r.o., so sídlom Staré Grunty 7/B, 841 03 Bratislava, IČO: 44 938 641, nepostačuje ani na úhradu nákladov konkurzu, súd v zmysle ust. § 20 ods. 1 ZKR rozhodol o zastavení konkurzného konania pre nedostatok majetku dlžníka.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý veriteľ dlžníka v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia, písomne dvojmo na Okresnom súde Bratislava I.

Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade ak sa doručuje iným spôsobom.

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 2K/48/2011
 • ICS 1111229057
 • Vydal JUDr. Stanislava Bezáková
 • Vydal FN sudca
 • Odoslal Mgr. Ivana Grosošová