Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 260161

ILYS, s.r.o.

 • Konanie č. 260161
 • Vydaný 2.12.2011
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 236 z roku 2011 9.12.2011
 • Úpadca ILYS, s.r.o.
  IČO: 44938641
  Staré Grunty 7/B
  84103   Bratislava
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Bratislava I v konkurznej veci navrhovateľa: ILYS, s.r.o., so sídlom Staré Grunty 7/B, 841 03 Bratislava, IČO: 44 938 641, o určenie výšky odmeny a výdavkov predbežného správcu - JUDr. Imrich Tardík, so sídlom kancelárie Ružinovská 1, 821 02 Bratislava, značka správcu: S 62

Rozhodnutie

Súd priznáva predbežnému správcovi - JUDr. Imrich Tardík, so sídlom kancelárie Ružinovská 1, 821 02 Bratislava, značka správcu: S 62 odmenu v celkovej výške 497,91 €, ktorá mu bude vyplatená prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu zo zloženého preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu evidovaného pod položkou D 130, pol. reg. 176/11 po právoplatnosti tohto uznesenia.

Súd vráti dlžníkovi ILYS, s.r.o., so sídlom Staré Grunty 7/B, 841 03 Bratislava, IČO: 44 938 641 zvyšnú časť preddavku vo výške 1161,79 € zo zloženého preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu zaplateného na účet súdu, vedeného pod pol. D 130, pol. reg. 176/11 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti rozhodnutia.

Odôvodnenie

Okresný súd Bratislava I Uznesením zo dňa 03.10.2011, č.k. 2K/48/2011-98, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 08.10.2011 ustanovil dlžníkovi ILYS, s.r.o., so sídlom Staré Grunty 7/B, 841 03 Bratislava, IČO: 44 938 641 predbežného správcu JUDr. Imrich Tardík, so sídlom kancelárie Ružinovská 1, 821 02 Bratislava, značka správcu: S 62 a uložil mu povinnosť zistiť majetok dlžníka, vypracovať a predložiť súdu priebežné správy o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch a poslednú správu predložiť súdu najneskôr do 28 dní od ustanovenia do funkcie.

Dňa 17.10.2011, dňa 25.10.2011 a dňa 03.11.2011 predbežný správca predložil súdu prvú, druhú a tretiu priebežnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch. Z uvedených správ bolo súdu zrejmé, že dlžník ILYS, s.r.o. je nemajetný, jeho majetok by nepostačoval ani na úhradu nákladov konkurzu.

Okresný súd Bratislava I Uznesením zo dňa 07.11.2011, č.k. 2K/48/2011-119, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29.11.2011 zastavil konkurzné konanie voči dlžníkovi ILYS, s.r.o., pre nedostatok majetku.

V zmysle § 21 ods. 3 prvá veta zák. č 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých predpisov, v znení neskorších predpisov (ďalej len ZKR) predbežný správca má nárok na odmenu a úhradu preukázaných výdavkov.

V zmysle § 21 ods. 3 druhá veta ZKR o odmene a výdavkoch predbežného správcu rozhodne súd uznesením do piatich dní od zastavenia konkurzného konania alebo vyhlásenia konkurzu.

V zmysle § 21 ods. 3 tretia veta ZKR odmena a výdavky predbežného správcu sa uhrádzajú z preddavku zaplateného na účet súdu.

V zmysle § 21 ods. 3 štvrtá veta ZKR nevyplatená časť preddavku slúži ako záloha na činnosť správcu v konkurze; ak sa konkurzné konanie zastavilo, nevyplatená časť preddavku sa vráti zložiteľovi preddavku.

V zmysle § 21 ods. 3 siedma veta ZKR uznesenie o výške odmeny a výdavkoch predbežného správcu súd doručí predbežnému správcovi a zložiteľovi preddavku.

V zmysle § 21 ods. 3 posledná veta ZKR proti uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť.

V zmysle § 11 ods. 2 vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z. patrí za výkon funkcie predbežného správcu vo veci vyhlásenia konkurzu na majetok právnickej osoby predbežnému správcovi paušálna odmena 663,88 €.

V zmysle § 11 ods. 3 vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z. predbežný správca má nárok na náhradu preukázaných výdavkov na zisťovanie majetku dlžníka podľa rozhodnutia súdu (§ 21 ods. 3 zákona), najviac v sume 497,91 € pri fyzickej osobe a 995,82 € pri právnickej osobe.

V zmysle § 11 ods. 4 vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z. ak predbežný správca porušil povinnosti ustanovené zákonom, neposkytol súdu v určenej lehote vyžiadané vysvetlenie alebo vyžiadanú správu alebo riadne nesplnil pokyn uložený súdom, nemá nárok na paušálnu odmenu ani úhradu výdavkov na zisťovanie majetku dlžníka alebo sa mu paušálna odmena a úhrada výdavkov na zisťovanie majetku dlžníka primerane zníži podľa závažnosti porušenia povinnosti.

V zmysle § 11 ods. 5 vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z. ak predbežný správca do 10 dní od ustanovenia do funkcie nepodá súdu podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, jeho paušálna odmena sa znižuje o 25 % zo základnej sumy. Ak predbežný správca nepodá súdu druhú podrobnú správu o týchto skutočnostiach do 20 dní od ustanovenia do funkcie, jeho paušálna odmena sa znižuje o 25 % zo základnej sumy. Ak predbežný správca nepodá súdu tretiu podrobnú správu o týchto skutočnostiach do 28 dní od ustanovenia do funkcie, jeho paušálna odmena sa znižuje o 50 % zo základnej sumy.

Súd uložil predbežnému správcovi JUDr. Imrichovi Tardíkovi vypracovať a predložiť súdu priebežné správy o stave zisťovania majetku a vykonaných úkonoch a poslednú predložiť do 28 dní od ustanovenia do funkcie. Predbežný správca predložil súdu dňa 17.10.2011 prvú priebežnú správu, dňa 25.10.2011 predložil súdu druhú priebežnú správu o stave zisťovania majetku a vykonaných úkonoch a dňa 03.11.2011 záverečnú správu, čím nedodržal vyhláškou a uznesením zo dňa 03.10.2011, č.k. 2K/48/2011-98 ustanovenú lehotu na predloženie druhej správy, nakoľko lehota na jej predloženie uplynula dňa 24.10.2011. S poukazom na uvedené sa správcovi v zmysle ust. § 12 ods. 5 vyhlášky MS SR č.665/2005 Z.z. znižuje jeho paušálna odmena o 25 % zo základnej sumy, teda súd mu priznáva paušálnu odmenu v celkovej výške 497,91 €.

Predbežný správca si nevyčíslil a neuplatnil náhradu preukázaných výdavkov súvisiacich so zisťovaním majetku dlžníka, a preto mu súd náhradu preukázaných výdavkov nepriznáva.

Vychádzajúc z vyššie uvedeného súd priznáva predbežnému správcovi paušálnu odmenu vo výške 497,91 €. O vrátení zvyšnej časti preddavku súd rozhodol v súlade s ust. § 21 ods. 3 ZKR.

Poučenie

Proti uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť. Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia( odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu, na Krajský súd v Bratislave, a to písomne v 2 vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§42 ods. 3 zák. č 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 2K/48/2011
 • ICS 1111229057
 • Vydal JUDr. Stanislava Bezáková
 • Vydal FN sudca
 • Odoslal Mgr. Natália Chebeňová