Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 314418

AGRODRUŽSTVO JEVIŠOVICE SLOVAKIA

 • Konanie č. 314418
 • Vydaný 16.12.2011
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 246 z roku 2011 23.12.2011
 • Úpadca AGRODRUŽSTVO JEVIŠOVICE SLOVAKIA
  IČO: 36267805
  Leninova 1
  92522   Veľké Úľany
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Daňové riaditeľstvo SR, Nová ulica 13, 975 61 Banská Bystrica, IČO: 00 634 816, Daňový úrad Sládkovičovo, Veľkoúľanská 1207, 925 21 Sládkovičovo, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: AGRODRUŽSTVO JEVIŠOVICE SLOVAKIA s.r.o., IČO: 36 267 805, so sídlom Leninova 1, 925 22 Veľké Úľany, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, vložka č. 16552/T, odd.: Sro, takto

Rozhodnutie

I. Súd v r a c i a zložiteľovi preddavku Slovenská republika - Daňové riaditeľstvo SR, Nová ulica 13, 975 61 Banská Bystrica, IČO: 00 634 816, Daňový úrad Sládkovičovo, Veľkoúľanská 1207, 925 21 Sládkovičovo preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu evidovaného pod pol. reg. D14b 3811 vo výške 1.659,70 eur, a to do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.

II. Učtáreň Okresného súdu Trnava je p o v i n n á vrátiť zložiteľovi preddavku Slovenská republika - Daňové riaditeľstvo SR, Nová ulica 13, 975 61 Banská Bystrica, IČO: 00 634 816, Daňový úrad Sládkovičovo, Veľkoúľanská 1207, 925 21 Sládkovičovo preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu evidovaného pod pol. reg. D14b 3811 vo výške 1.659,70 eur, a to do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.

Odôvodnenie

Uznesením Okresného súdu Trnava č. k. 25K/43/2011-17 zo dňa 07.10.2011 sa začalo konkurzné konanie proti dlžníkovi AGRODRUŽSTVO JEVIŠOVICE SLOVAKIA s.r.o., IČO: 36 267 805, so sídlom Leninova 1, 925 22 Veľké Úľany.

Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 21.11.2011 č.k. 25K/43/2011-31 súd zastavil konkurzné konanie voči dlžníkovi AGRODRUŽSTVO JEVIŠOVICE SLOVAKIA s.r.o., IČO: 36 267 805, so sídlom Leninova 1, 925 22 Veľké Úľany, z dôvodu, že dlžník preukázal, že nemá dvoch veriteľov nakoľko pohľadávka jedného z nich zanikla jej zaplatením a teda nie je splnená jedna z podmienok platobnej neschopnosti.

Podľa § 13 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZKR) navrhovateľ je povinný pred podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu zaplatiť na účet súdu preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu (ďalej len "preddavok"). Zaplatenie preddavku je navrhovateľ povinný v návrhu na vyhlásenie konkurzu doložiť dokladom osvedčujúcim jeho zaplatenie. Ak súd návrh na vyhlásenie konkurzu odmietne alebo navrhovateľ pred začatím konkurzného konania vezme návrh späť, preddavok sa vráti navrhovateľovi.

Podľa § 21 ods. 3 veta štvrtá ZKR nevyplatená časť preddavku slúži ako záloha na činnosť správcu v konkurze; ak sa konkurzné konanie zastavilo, nevyplatená časť preddavku sa vráti zložiteľovi preddavku.

Vzhľadom na vyššie uvedené rozhodol súd tak ako je uvedené vo výrokovej časti tohto uznesenia.

Súd zároveň vyzýva zložiteľa preddavku, aby súdu obratom oznámil svoje bankové spojenie (č. peňažného účtu a názov peňažného ústavu), aby preddavok mohol byť bez zbytočného odkladu súdom vrátený.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.

 • Súd OKRESNÝ SÚD TRNAVA
 • Spisová značka 25K/43/2011
 • ICS 2111221911
 • Vydal JUDr. Dagmar Valocká
 • Vydal FN Sudca
 • Odoslal Lenka Mórová