Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 274164

VOKAS, spol. s r.o.

 • Konanie č. 274164
 • Vydaný 12.3.2012
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 54 z roku 2012 16.3.2012
 • Úpadca VOKAS, spol. s r.o.
  IČO: 35798106
  Mierová 54
  90044   Tomášov
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu VOKAS spol. s.r.o., Mierová 54, 900 44 Tomášov, IČO: 35 798 106, začatého na návrh navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica - Daňový úrad Senec, Mierové nám. 17, 903 01 Senec, správcom ktorého je Mgr. Jana Lenková, so sídlom kancelárie Krížna 38, 811 07 Bratislava, značka správcu: S 1211, o návrhu obchodnej spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na potvrdenie prevodu pohľadávky

Rozhodnutie

Súd potvrdzuje prevod pohľadávok v celkovej výške 40.246,39 EUR z pôvodného veriteľa: Sociálna poisťovňa, so sídlom ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484, na konkurzného veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005.

Odôvodnenie

Dňa 10.01.2012 bol Okresnému súdu Bratislava I doručený návrh spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, na potvrdenie prevodu pohľadávky, a to na základe Zmluvy o postúpení pohľadávok č. BA-94222/2011 zo dňa 23.06.2011 uzavretej medzi postupcom: Sociálna poisťovňa, so sídlom ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484 a postupníkom, spoločnosťou Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, kde postupca postúpil svoje pohľadávky voči dlžníkovi ( úpadcovi VOKAS spol. s.r.o. v konkurze ) na postupníka.

K predmetnému návrhu bola priložená fotokópia vyššie citovanej zmluvy o postúpení pohľadávok spolu s výpisom z prílohy č. 1, fotokópiou potvrdenia o uhradení odplaty za postúpenie pohľadávok z 27.06.2011 a fotokópiou Dodatku č. 1 k zmluve o postúpení pohľadávok. č. BA-94222/2011 z 23.06.2011. Originál zmluvy o postúpení pohľadávok č. BA 94222/2011 ako aj originál Dodatku č. 1 k zmluve o postúpení pohľadávok č. BA-94222/2011 sa nachádza v konkurznom spise vedenom na Okresnom súde Bratislava I pod. sp. zn.: 3K/15/2010.

Okrem toho je potrebné uviesť, že Sociálna poisťovňa, ako predošlý veriteľ, disponovala zistenými pohľadávkami v celkovej sume 40.246,39 EUR.

Podľa § 24 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZKR), účastníkmi konkurzného konania sú dlžník (úpadca), navrhovateľ a veritelia, ktorí spôsobom ustanoveným týmto zákonom prihlásili svoje pohľadávky.

Podľa § 26 ods. 1 ZKR ak počas konkurzného konania dôjde k prevodu alebo prechodu pohľadávky, ktorá veriteľovi zakladá postavenie účastníka konkurzného konania, na iného účastníka konkurzného konania, súd na návrh nadobúdateľa pohľadávky potvrdí prevod alebo prechod pohľadávky na nadobúdateľa pohľadávky, ak je v návrhu nadobudnutie pohľadávky preukázané. Inak návrh na potvrdenie prevodu alebo prechodu pohľadávky zamietne.

Podľa § 26 ods. 2 ZKR návrh na potvrdenie prevodu alebo prechodu pohľadávky musí byť doložený listinami, ktoré prevod alebo prechod pohľadávky preukazujú. Ak ide o návrh na potvrdenie nadobudnutia pohľadávky z dôvodu prevodu pohľadávky, podpisy na listine preukazujúcej prevod pohľadávky musia byť úradne osvedčené.

Podľa § 26 ods. 3 ZKR o návrhu na potvrdenie prevodu alebo prechodu pohľadávky rozhodne súd do 10 dní od doručenia úplného návrhu uznesením, ktoré bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku. Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka. O odvolaní odvolací súd rozhodne do 30 dní od predloženia veci.

Vzhľadom na vyššie uvedené a citované zákonné ustanovenia, súd rozhodol tak ako je uvedené vo výrokovej časti tohto uznesenia, teda potvrdil prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa: Sociálna poisťovňa, so sídlom ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484 na konkurzného veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005.

Poučenie

Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka v lehote 15 dní od jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) písomne, dvojmo, prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§42 ods. 3 zák. č 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 3K/76/2009
 • ICS 1109251256
 • Vydal JUDr. Milena Daubnerová
 • Vydal FN sudca
 • Odoslal Mgr. Ivana Grosošová