Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 273201

ILYS, s.r.o.

 • Konanie č. 273201
 • Vydaný 2.2.2012
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 54 z roku 2012 16.3.2012
 • Úpadca ILYS, s.r.o.
  IČO: 44938641
  Staré Grunty 7/B
  84103   Bratislava
Druh
Uznesenie
Hlavička

Krajský súd v Bratislave v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: ILYS, s.r.o., so sídlom Staré Grunty 7/B, 841 03 Bratislava, IČO: 44 938 641, o priznaní odmeny predbežného správcu JUDr. Imricha Tardíka, so sídlom kancelárie Ružinovská 1, 821 02 Bratislava, značka správcu: S 62, o odvolaní predbežného správcu proti uzneseniu Okresného súdu Bratislava I č.k. 2K/48/2011-123 zo dňa 02.12.2011, takto

Rozhodnutie

Krajský súd v Bratislave uznesenie Okresného súdu Bratislava I č.k. 2K/48/2011-123 zo dňa 02.12.2011 m e n í tak, že p r i z n á v a predbežnému správcovi JUDr. Imrichovi Tardíkovi, so sídlom kancelárie Ružinovská 1, 821 02 Bratislava, značka správcu: S 62, odmenu v celkovej výške 663,88 eura, ktorá mu bude vyplatená prostredníctvom učtárne súdu prvého stupňa zo zloženého preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu evidovaného pod položkou D 130, pol. reg. 176/11, po právoplatnosti tohto uznesenia.

Súd vráti dlžníkovi ILYS, s.r.o., Staré Grunty 7/B, 841 03 Bratislava, IČO: 44 938 641 zvyšnú časť preddavku vo výške 995,82 eura zo zloženého preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu zaplateného na účet súdu, vedeného pod pol. D 130, pol. reg. 176/11 prostredníctvom učtárne súdu prvého stupňa, po právoplatnosti rozhodnutia.

Odôvodnenie

Napadnutým uznesením súd prvého stupňa priznal predbežnému správcovi odmenu vo výške 497,91 eura, ktorá bude vyplatená zo zloženého preddavku a zároveň rozhodol o vrátení zvyšnej časti preddavku vo výške 1.161,79 eura zložiteľovi preddavku - dlžníkovi. Rozhodol tak podľa § 21 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých predpisov (ďalej len ZKR) a podľa § 11 ods. 2, 3, 4 a 5 vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len vyhláška).

Súd prvého stupňa znížil predbežnému správcovi paušálnu odmenu v zmysle § 11 ods. 5 vyhlášky o 25 %, čo odôvodnil tým, že predbežný správca si nesplnil uznesením uloženú povinnosť vypracovať a predložiť súdu priebežné správy a poslednú správu o stave zisťovania majetku a vykonaných úkonoch v stanovených lehotách (10, 20, 28 - dňová lehota) od ustanovenia do funkcie. Predbežný správca predložil prvú správu súdu dňa 17.10.2011, druhú správu predložil dňa 25.10.2011 a dňa 03.11.2011 predložil záverečnú správu. Konajúci súd konštatoval, že predbežný správca nedodržal lehotu ustanovenú vyhláškou a uznesením č.k. 2K/48/2011-98 zo dňa 03.10.2011 na predloženie druhej priebežnej správy. Súd prvého stupňa mal za to, že lehota na predloženie druhej priebežnej správy uplynula dňa 24.10.2011, a preto znížil paušálnu odmenu o 25 % zo základnej sumy ustanovenej § 11 ods. 2 vyhlášky.

Proti uzneseniu podal odvolanie včas predbežný správca, ktorý uviedol, že uznesenie č.k. 2K/48/2011-98 zo dňa 03.10.2011, ktorým bol ustanovený do funkcie predbežného správcu a ktorým mu bola uložená povinnosť vypracovať a predložiť priebežné správy a záverečnú správu o stave zisťovania majetku a vykonaných úkonoch v stanovených lehotách, prevzal dňa 11.10.2011. Zdôraznil, že druhú priebežnú správu podal už dňa 24.10.2011 elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom, teda v lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie. Zároveň poukázal na to, že aj v prípade, že by správu podal až dňa 25.10.2011, bola by podaná včas. Podľa názoru odvolateľa z uvedených dôvodov nebol dôvod na krátenie odmeny v zmysle § 11 ods. 5 vyhlášky.

Krajský súd v Bratislave ako súd odvolací (§ 10 ods. 2 zák. č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok - ďalej len O.s.p), preskúmal uznesenie súdu prvého stupňa podľa § 212 ods. 1 O.s.p., prejednal odvolanie podľa § 214 ods. 2 O.s.p. bez nariadenia pojednávania a po oboznámení sa s obsahom spisu a dôvodmi odvolania dospel k záveru, že odvolanie je dôvodné.

Podľa § 24 ods. 1 ZKR účastníkmi konkurzného konania sú dlžník (úpadca), navrhovateľ a veritelia, ktorí spôsobom ustanoveným týmto zákonom prihlásili svoje pohľadávky.

Podľa § 24 ods. 3 ZKR účastníkmi konkurzného konania sú aj ďalšie osoby, o ktorých právach alebo povinnostiach sa má v konkurznom konaní konať; tieto osoby sú účastníkmi konkurzného konania pre tú časť konkurzného konania, v ktorom sa koná a rozhoduje o ich právach alebo povinnostiach.

V zmysle § 21 ods. 3 druhá veta ZKR o odmene a výdavkoch predbežného správcu rozhodne súd uznesením do piatich dní od zastavenia konkurzného konania alebo vyhlásenia konkurzu.

Podľa § 11 ods. 2 vyhlášky za výkon funkcie predbežného správcu vo veci vyhlásenia konkurzu na majetok právnickej osoby patrí predbežnému správcovi paušálna odmena 663,88 eura.

Podľa § 11 ods. 5 vyhlášky, ak predbežný správca do 10 dní od ustanovenia do funkcie nepodá súdu podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, jeho paušálna odmena sa znižuje o 25 % zo základnej sumy. Ak predbežný správca nepodá súdu druhú podrobnú správu o týchto skutočnostiach do 20 dní od ustanovenia do funkcie, jeho paušálna odmena sa znižuje o 25 % zo základnej sumy. Ak predbežný správca nepodá súdu tretiu podrobnú správu o týchto skutočnostiach do 28 dní od ustanovenia do funkcie, jeho paušálna odmena sa znižuje o 50 % zo základnej sumy.

Z obsahu spisu súdu prvého stupňa mal odvolací súd za preukázané, že Okresný súd Bratislava I uznesením č.k. 2K/48/2011-98 zo dňa 03.10.2011 ustanovil dlžníkovi ILYS, s.r.o., Staré Grunty 7/B, 841 03 Bratislava, IČO: 44 938 641 predbežného správcu JUDr. Imricha Tardíka, so sídlom kancelárie Ružinovská 1, 821 02 Bratislava, značka správcu: S 62. Zároveň mu uložil povinnosť zistiť majetok dlžníka, vypracovať a predložiť súdu v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonov, v lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú písomnú správu a v lehote 28 dní záverečnú správu o týchto skutočnostiach, pričom v nej vysloví záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu.

Dňa 17.10.2011, 25.10.2011 a 03.11.2011 predbežný správca predložil prvú a druhú priebežnú správu a záverečnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch. Z uvedených správ bolo súdu zrejmé, že dlžník je nemajetný, jeho majetok by nestačil ani na úhradu nákladov konkurzu, preto uznesením č.k. 2K/48/2011-119 zo dňa 07.11.2011 konkurzné konanie zastavil pre nemajetnosť dlžníka.

Následne napadnutým uznesením v zmysle § 21 ods. 3 ZKR rozhodol odmene predbežného správcu.

Súd prvého stupňa mal za to, že predbežný správca si nesplnil svoju povinnosť riadne, nakoľko ustanovená lehota na predloženie druhej priebežnej správy uplynula dňa 24.10.2011.

Pre posúdenie oprávnenosti nároku predbežného správcu na odmenu v celej uplatnenej výške 663,88 eura je potrebné určiť, kedy začala predbežnému správcovi plynúť lehota na podanie druhej správy o stave zisťovania majetku a vykonaných úkonoch.

Podľa § 199 ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak, uznesenia a iné písomnosti súdu sa v konaniach podľa tohto zákona doručujú ich zverejnením v Obchodnom vestníku. Uznesenie, ktoré sa zverejňuje v Obchodnom vestníku, sa zverejňuje bez odôvodnenia.

Podľa § 199 ods. 2 ZKR, ak ide o doručenie uznesenia, ktorým sa účastníkovi ukladá povinnosť alebo ktorým sa účastník vyzýva, uznesenie sa v konaní podľa tohto zákona doručí aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku; tým nie je dotknuté doručovanie podľa odseku 1.

Podľa § 199 ods. 4 ZKR, ak je prípadný začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania alebo urobenie iného procesného úkonu spojený so zverejnením doručovanej písomnosti v Obchodnom vestníku a listina sa doručuje aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku, adresát písomnosti sa o tom poučí.

Podľa § 199 ods. 9 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.

Podľa § 21 ods. 5 ZKR na odvolanie a ustanovenie predbežného správcu a dohľad súdu nad činnosťou predbežného správcu sa použijú ustanovenia o odvolaní a ustanovení správcu a dohľade súdu nad správcom počas konkurzu.

Podľa § 40 ods. 1 ZKR správcu v konkurznom konaní ustanovuje súd uznesením; za správcu môže ustanoviť len osobu zapísanú do zoznamu správcov. Súd ustanoví správcu na základe náhodného výberu pomocou technických a programových prostriedkov schválených ministerstvom; to neplatí, ak ide o ustanovenie správcu na návrh schôdze veriteľov. Uznesenie o ustanovení správcu súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku; uznesenie tiež doručí úpadcovi (dlžníkovi) a správcovi.

S poukazom na vyššie citované zákonné ustanovenia odvolací súd dospel k záveru, že predbežný správca povinnosť predložiť druhú priebežnú správu o stave zisťovania majetku splnil včas. Súd prvého stupňa zrejme nedopatrením posúdil ako posledný deň lehoty na podanie druhej priebežnej správy deň 24.10.2011, nakoľko posledný deň lehoty v skutočnosti pripadol na deň 31.10.2011.

Odvolací súd považuje za potrebné uviesť, že v zmysle ust. § 21 ods. 5 a následne ust. § 40 ods. 1 ZKR začala plynúť predbežnému správcovi lehota na podanie prvej správy o stave zisťovania majetku a vykonaných úkonoch odlišne od ust. § 199 ods. 1 a 9 ZKR.

Okresný súd Bratislava I uznesením č.k. 2K/48/2011-98 zo dňa 03.10.2011 ustanovil dlžníkovi ILYS, s.r.o., Staré Grunty 7/B, 841 03 Bratislava, IČO: 44 938 641, predbežného správcu JUDr. Imricha Tardíka, so sídlom kancelárie Ružinovská 1, 821 02 Bratislava, značka správcu: S 62. Zároveň mu uložil povinnosť zistiť majetok dlžníka, vypracovať a predložiť súdu v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonov, v lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú písomnú správu a v lehote 28 dní záverečnú správu o týchto skutočnostiach, pričom v nej vysloví záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu.

V zmysle § 11 ods. 5 vyhlášky má predbežný správca podať súdu druhú podrobnú písomnú správu do 20 dní od ustanovenia do funkcie, inak sa jeho paušálna odmena znižuje o 25 % zo základnej sumy.

Predbežný správca prevzal uznesenie Okresného súdu Bratislava I č.k. 2K/48/2011-98 zo dňa 03.10.2011 dňa 11.10.2011. Keďže podľa § 57 ods. 1 O.s.p., ktorý sa v zmysle § 196 ZKR subsidiárne použije v konkurznom konaní, do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, prvým dňom lehoty na podanie priebežnej správy bol deň 12.10.2011. Druhú písomnú správu predbežný správca podal 25.10.2011, t.j. v rámci 20 dňovej lehoty.

Z vyššie uvedených dôvodov odvolací súd dospel k záveru, že Okresný súd Bratislava I nebol oprávnený v zmysle § 11 ods. 5 vyhlášky znížiť predbežnému správcovi jeho paušálnu odmenu o 25 % zo základnej sumy. Preto predbežnému správcovi patrí odmena za výkon funkcie v plnej výške 663,88 eura.

O vrátení zvyšnej časti preddavku odvolací súd rozhodol v súlade s § 21 ods. 3 ZKR.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti odvolací súd podľa § 220 O.s.p. uznesenie súdu prvého stupňa zmenil tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Toto uznesenie bolo členmi senátu prijaté pomerom hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 tretia veta zák. č. 757/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov).

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

 • Spisová značka 2K/48/2011
 • ICS 1111229057
 • Vydal JUDr. Elena Kúšová
 • Vydal FN predsedníčka senátu
 • Odoslal Brigita Böhmová