Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 330081

Trnavské automobilové závody, š.p. v likvidácii

Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Trnava v právnej veci úpadcu: Trnavské automobilové závody, štátny podnik v konkurze, Trnava, IČO: 00 009 199, správcom majetku ktorého je Mgr. Ing. Pavol Korytár, so sídlom kancelárie Sladovnícka 13, Trnava, o návrhu CANADIAN FINANCIAL LTD, so sídlom Apt 12, Level 3, 31 Charles Court, St. Luke´s Road, G´Mangia PTA 1027, Malta, zaregistrovaná v Registri Spoločností v Malte, pod č. C54681, zastúpená advokátkou JUDr. Zuzanou Chmeľovou, Karadžičova 8, Bratislava, na vstup do konania, takto

Rozhodnutie

Súd p o v o ľ u j e v s t u p CANADIAN FINANCIAL LTD, so sídlom Apt 12, Level 3, 31 Charles Court, St. Luke´s Road, G´Mangia PTA 1027, Malta do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa KK Development, spol. s r.o., so sídlom Komárňanská 71, 821 09 Bratislava, IČO: 31 343 104, v rozsahu pohľadávok vo výške 409.482,38 eur.

Odôvodnenie

Navrhovateľ CANADIAN FINANCIAL LTD, so sídlom Apt 12, Level 3, 31 Charles Court, St. Luke´sRoad, G´Mangia PTA 1027, Malta sa domáhal návrhom zo dňa 03.04.2012, doručeným tunajšiemu súdu dňa 04.04.2012 vstupu do konkurzného konania úpadcu a to v časti pohľadávky 409.482,38 eur, s tým, že zvyšná časť pohľadávky zostáva postupcovi. Spolu s návrhom predložil súdu Dohodu o postúpení pohľadávky zo dňa 03.04.2012 s úradne osvedčenými podpismi postupcu a postupníka, plnomocenstvo udelené postupníkom Petrovi Neškrábalovi a JUDr. Chmeľovej, osvedčenie o zápise spoločnosti CANADIAN FINANCIAL LTD a spoločenskú zmluvu a stanovy spoločnosti CANADIAN FINANCIAL LTD.

Súd uznesením č. k. 25K/2/2007 zo dňa 12.09.2007 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka, ustanovil do funkcie správcu predbežného správcu a vyzval veriteľov, aby si prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.

Veriteľ, KK Development, spol. s r.o., so sídlom Komárňanská 71, 821 09 Bratislava, IČO: 31 343 104 , si v zákonnej lehote prihlásil svoje pohľadávky.

Podľa § 25 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZKR), ak počas konkurzného konania dôjde k prevodu alebo prechodu pohľadávky, ktorá veriteľovi zakladá postavenie účastníka konkurzného konania, súd rozhodne na návrh nadobúdateľa pohľadávky o jeho vstupe do konkurzného konania, ak je v návrhu nadobudnutie pohľadávky preukázané. Inak návrh na vstup do konkurzného konania zamietne.

Podľa § 25 ods. 2 zákona ZKR návrh na vstup do konkurzného konania musí byť doložený listinami, ktoré prevod alebo prechod pohľadávky preukazujú. Ak ide o návrh na vstup do konkurzného konania z dôvodu prevodu pohľadávky, podpisy na listine preukazujúcej prevod pohľadávky musia byť úradne osvedčené.

Podľa § 25 ods. 3 ZKR, ak návrh na vstup do konkurzného konania podáva veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v návrhu je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky; k návrhu je povinný pripojiť aj listiny preukazujúce, že zástupca poverenie na doručovanie písomností prijal. Ak si veriteľ zástupcu na doručovanie písomností nezvolí, budú sa mu písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku.

Podľa § 25 ods. 4 zákona ZKR o návrhu na vstup do konkurzného konania rozhodne súd do 10 dní od doručenia úplného návrhu uznesením, ktoré bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku. Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka. O odvolaní odvolací súd rozhodne do 30 dní od predloženia veci.

Podľa § 25 ods. 5 zákona ZKR len čo uznesenie o vstupe do konkurzného konania nadobudne právoplatnosť, súd bezodkladne zverejní oznam o nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia v Obchodnom vestníku. Od zverejnenia tejto skutočnosti v Obchodnom vestníku môže práva spojené s nadobudnutou pohľadávkou v konkurznom konaní vykonávať jej nadobúdateľ.

Navrhovateľ CANADIAN FINANCIAL LTD, so sídlom Apt 12, Level 3, 31 Charles Court, St. Luke´s Road, G´Mangia PTA 1027, Malta - nadobúdateľ časti pohľadávky veriteľa KK Development, spol. s r.o., so sídlom Komárňanská 71, 821 09 Bratislava, IČO: 31 343 104, predložil súdu listiny, ktoré prevod pohľadávky preukazujú, a preto súd rozhodol tak ako je uvedené vo výroku tohto uznesenia.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod pohľadávky priamo týka, a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.

Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.

Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť podpísané a datované. Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a prílohami tak, aby jeden rovnopis zostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis ak je potrebné. Ak účastník nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie na jeho trovy.

V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

  • Súd OKRESNÝ SÚD TRNAVA
  • Spisová značka 25K/2/2007
  • ICS 2107219194
  • Vydal JUDr. Dagmar Valocká
  • Vydal FN Sudca
  • Odoslal Iveta Pavlatovská