Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 279806

VOKAS, spol. s r.o.

 • Konanie č. 279806
 • Vydaný 18.4.2012
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 80 z roku 2012 25.4.2012
 • Úpadca VOKAS, spol. s r.o.
  IČO: 35798106
  Mierová 54
  90044   Tomášov
Druh
Oznam
Oznam

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu VOKAS spol. s.r.o., Mierová 54, 900 44 Tomášov, IČO: 35 798 106, správcom ktorého je Mgr. Jana Lenková, so sídlom kancelárie Krížna 38, 811 07 Bratislava, značka správcu: S 1211, potvrdil prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa: Sociálna poisťovňa, so sídlom ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484, na konkurzného veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 03.04.2012.

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 3K/76/2009
 • ICS 1109251256
 • Vydal Mgr. Ivana Grosošová
 • Vydal FN vyšší súdny úradník
 • Odoslal Mgr. Ivana Grosošová