Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 283672

DICIO s.r.o. v likvidácii

 • Konanie č. 283672
 • Vydaný 11.5.2012
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 96 z roku 2012 21.5.2012
 • Úpadca DICIO s.r.o. v likvidácii
  IČO: 35680199
  Karpatská 15
  81105   Bratislava
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - JUDr. Katarína Bartalská, Drotárska cesta 96, 811 02 Bratislava, likvidátora obchodnej spoločnosti - DICIO s.r.o. v likvidácii, Karpatská 15, 811 05 Bratislava, IČO: 35 680 199, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: DICIO s.r.o. v likvidácii, Karpatská 15, 811 05 Bratislava, IČO: 35 680 199

Rozhodnutie

Súd predlžuje lehotu na podanie záverečnej správy o 15 dní, t.j. do 05.06.2012.

Odôvodnenie

Okresný súd Bratislava I uznesením zo dňa 16.03.2012, č. k. 3K/11/2012-127, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24.03.2012, začal na návrh likvidátora dlžníka: DICIO s.r.o. v likvidácii, Karpatská 15, 811 05 Bratislava, IČO: 35 680 199 ( ďalej len „ Dlžník “ ) konkurzné konanie na majetok Dlžníka.

Vzhľadom na to, že hodnota majetku dlžníka z ním predloženého zoznamu majetku odôvodňovala pochybnosti súdu o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu, súd uznesením zo dňa 28.03.2012, č.k. 3K/11/2012-129, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 04.04.2012, ustanovil dlžníkovi predbežného správcu - JUDr. Veroniku Kubrikovú, so sídlom kancelárie Dostojevského rad 19, 811 09 Bratislava, značka správcu: S 1587 (ďalej ako predbežný správca) a uložil mu povinnosť zistiť, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu, o svojich zisteniach priebežne informovať súd a najneskôr do 45 dní od ustanovenia podať súdu záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka.

Dňa 13.04.2012, 23.04.2012 a dňa 30.04.2012 predbežný správca dlžníka predložil súdu prvú, druhú a tretiu priebežnú správu o stave majetku dlžníka a vykonaných úkonoch.

V rámci tretej správy predbežný správca požiadal súd o predĺženie lehoty na podanie záverečnej správy o stave zisťovania majetku dlžníka o 15 dní.

V žiadosti o predĺženie lehoty predbežný správca uvádza, že dňa 23.04.2012 sa do kancelárie správcu dostavil poverený zamestnanec likvidátora dlžníka, ktorý doniesol účtovníctvo dlžníka a iné obchodné dokumenty. Zároveň likvidátor dlžníka JUDr. Katarína Bartalská oznámila predbežnému správcovi, že v čase od 23.04.2012 do 30.04.2012 sa nedostaví do kancelárie správcu za účelom poskytnutia súčinnosti a vysvetlenia ekonomických a právnych vzťahov dlžníka.

Ako vyplýva z vyjadrenia predbežného správcu, od doručenia požadovaného účtovníctva vykonal šetrenie a zistil, že je potrebné k uvedeným zisteným skutočnostiam vykonať vypočutie likvidátora, štatutárneho orgánu dlžníka, prípadne povereného účtovníka dlžníka. Uvedené osoby operatívne potvrdili účasť na poskytnutí súčinnosti prostredníctvom likvidátora.

V zmysle ust. § 21 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ZKR), predbežný správca zisťuje, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu; predbežný správca je pritom povinný vychádzať aj z hodnoty majetku, o ktorý bol majetok dlžníka ukrátený v dôsledku právnych úkonov, pri ktorých možno odôvodnene predpokladať ich odporovateľnosť a z hodnoty pohľadávky zo zodpovednosti za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v mene dlžníka. Predbežnému správcovi patria pri zisťovaní majetku dlžníka rovnaké oprávnenia ako správcovi v konkurze; ustanovenia § 74 a 75 sa použijú primerane. Súd môže v súvislosti so zisťovaním majetnosti dlžníka ukladať predbežnému správcovi pokyny, ktorými je predbežný správca viazaný. Predbežný správca je povinný o svojich zisteniach priebežne informovať súd a najneskôr do 45 dní od ustanovenia podať súdu záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka. Ak dlžník neposkytne predbežnému správcovi potrebnú súčinnosť, súd môže lehotu na podanie záverečnej správy o 15 dní predĺžiť.

Vychádzajúc z vyššie uvedeného súd rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto uznesenia.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR).

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 3K/11/2012
 • ICS 1112206639
 • Vydal JUDr. Milena Daubnerová
 • Vydal FN sudca
 • Odoslal Mgr. Ivana Grosošová