Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 333906

Trnavské automobilové závody, š.p. v likvidácii

Druh
Oznam
Oznam

Okresný súd Trnava v právnej veci úpadcu: Trnavské automobilové závody, štátny podnik v konkurze, Trnava, IČO: 00 009 199, správcom majetku ktorého je Mgr. Ing. Pavol Korytár, so sídlom kancelárie Sladovnícka 13, Trnava, uznesením č.k. 25K/2/2007-1523 zo dňa 12.04.2012, povolil vstup CANADIAN FINANCIAL LTD, so sídlom Apt 12, Level 3, 31 Charles Court, St. Luke´s Road, G´Mangia PTA 1027, Malta do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa KK Development, spol. s r.o., so sídlom Komárňanská 71, 821 09 Bratislava, IČO: 31 343 104, v rozsahu pohľadávok vo výške 409.482,38 eur. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 08.05.2012.

  • Súd OKRESNÝ SÚD TRNAVA
  • Spisová značka 25K/2/2007
  • ICS 2107219194
  • Vydal JUDr. Dagmar Valocká
  • Vydal FN Sudca
  • Odoslal Iveta Pavlatovská