Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 471366

GAMA TRANS s.r.o.

 • Konanie č. 471366
 • Vydaný 23.7.2012
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 145 z roku 2012 30.7.2012
 • Úpadca GAMA TRANS s.r.o.
  IČO: 44732350
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: GAMA TRANS s.r.o., so sídlom Priemyselná 45, 071 01 Michalovce, IČO: 44 732 350 o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto

Rozhodnutie

V y z ý v a dlžníka, aby v lehote 10 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia písomne odstránil tieto nedostatky návrhu na vyhlásenie konkurzu doručeného súdu dňa 06.07.2012:

- Predložiť návrh vrátane jeho príloh ešte v jednom rovnopise.

- Doložiť zmluvne a iné prehľady na predpísanom tlačive v zmysle vyhlášky č. 665/2005 Z.z.

- Doložiť poznámky k individuálnej účtovnej závierke zostavenej ku dňu 31.12.2011 a poznámky k individuálnej účtovnej závierke zostavenej ku dňu 30.06.2012.

Uvedené je potrebné predložiť v dvoch vyhotoveniach k sp. zn. : 26K/29/2012 vo vyššie stanovej lehote.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.

Ak dlžník nedoplní podanie v lehote 10 dní odo dňa doručenia uznesenia podľa poučenia súdu, súd rozhodne o odmietnutí návrhu. ( § 14 ZKR ).

Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku. ( § 199 ZKR)

 • Súd Okresný súd Košice I
 • Spisová značka 26K/29/2012
 • ICS 7112217362
 • Vydal JUDr. Róbert Zsiga
 • Vydal FN sudca
 • Odoslal Dana Geletová