Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 296720

DICIO s.r.o. v likvidácii

 • Konanie č. 296720
 • Vydaný 1.8.2012
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 152 z roku 2012 8.8.2012
 • Úpadca DICIO s.r.o. v likvidácii
  IČO: 35680199
  Karpatská 15
  81105   Bratislava
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - JUDr. Katarína Bartalská, Drotárska cesta 96, 811 02 Bratislava, likvidátora obchodnej spoločnosti - DICIO s.r.o. v likvidácii, Karpatská 15, 811 05 Bratislava, IČO: 35 680 199, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: DICIO s.r.o. v likvidácii, Karpatská 15, 811 05 Bratislava, IČO: 35 680 199, o určení odmeny a náhrady preukázaných výdavkov predbežného správcu

Rozhodnutie

Súd priznáva predbežnému správcovi: JUDr. Veronika Kubriková, so sídlom kancelárie Dostojevského rad 19, 811 09 Bratislava, odmenu v celkovej výške 796,66€ a náhradu preukázaných výdavkov v celkovej výške 143,14 €.

Súd ukladá štatutárnemu orgánu, ktorý vykonával funkciu naposledy: Miroslav Švec, trvale bytom Čsl. parašutistov 5, 831 03 Bratislava, povinnosť zaplatiť predbežnému správcovi: JUDr. Veronika Kubriková, so sídlom kancelárie Dostojevského rad 19, 811 09 Bratislava, odmenu a náhradu preukázaných výdavkov v celkovej výške 939,80 € , a to do troch dní od právoplatnosti tohto uznesenia.

Odôvodnenie

Okresný súd Bratislava I uznesením zo dňa 28.03.2012, č.k. 3K/11/2012-129, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 04.04.2012, ustanovil dlžníkovi: - DICIO s.r.o. v likvidácii, Karpatská 15, 811 05 Bratislava, IČO: 35 680 199 ( ďalej len „ Dlžník“), predbežného správcu: JUDr. Veroniku Kubrikovú, so sídlom kancelárie Dostojevského rad 19, 811 09 Bratislava, značka správcu: S 1587 ( ďalej len „ Predbežný správca“) a uložil mu povinnosť zistiť majetok Dlžníka, vypracovať a predložiť súdu v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr do 45 dní od ustanovenia podať súdu záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti Dlžníka.

Dňa 13.04.2012 (osobne podaná ), dňa 23.04.2012 ( osobne podaná ) a dňa 30.04.2012 ( osobne podaná ) Predbežný správca predložil súdu spolu 3 správy o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch. V rámci tretej správy predbežný správca požiadal súd o predĺženie lehoty na podanie záverečnej správy o stave zisťovania majetku dlžníka o 15 dní. Nakoľko súd jeho žiadosti, uznesením zo dňa 11.05.2012, č.k. 3K/11/2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.05.2012 vyhovel a predĺžil lehotu na podanie záverečnej správy do 05.06.2012, záverečná správa bola súdu doručená dňa 05.06.2012 (osobne podaná).

Predbežný správca v záverečnej správe skonštatoval, že majetok Dlžníka nebude postačovať na úhradu nákladov konkurzu. Okresný súd Bratislava I uznesením zo dňa 12.06.2012, č.k. 3K/7/2012-163, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 06.07.2012, zastavil konkurzné konanie voči Dlžníkovi pre nedostatok majetku.

V zmysle § 21 ods. 3 prvá veta zák. č 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých predpisov, v znení neskorších predpisov (ďalej len ZKR) predbežný správca má nárok na odmenu a úhradu preukázaných výdavkov.

V zmysle § 21 ods. 3 druhá veta ZKR o odmene a výdavkoch predbežného správcu rozhodne súd uznesením do 30 dní od zastavenia konkurzného konania alebo vyhlásenia konkurzu.

V zmysle § 13 ods. 2 ZKR povinnosť zaplatiť preddavok nemá likvidátor dlžníka, ktorý vykonal likvidačnú účtovnú súvahu a zistil, že majetok dlžníka nepostačuje ani na úhradu preddavku. Odmenu a výdavky predbežného správcu v tom prípade platí štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu dlžníka; ak tieto orgány nie sú ustanovené, odmenu a výdavky predbežného správcu platí štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu dlžníka, ktorý vykonával funkciu naposledy. O nároku predbežného správcu voči týmto osobám súd rozhodne v uznesení o určení odmeny a výdavkov predbežného správcu; proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie ten, kto má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť.

V zmysle § 21 ods. 3 siedma veta ZKR uznesenie o výške odmeny a výdavkoch predbežného správcu súd doručí predbežnému správcovi a zložiteľovi preddavku.

V zmysle § 11 ods. 2 vyhlášky MS SR č.665/2005 Z. z. patrí za výkon funkcie predbežného správcu vo veci vyhlásenia konkurzu na majetok právnickej osoby predbežnému správcovi paušálna odmena 663,88 Eur.

V zmysle § 11 ods. 3 vyhlášky MS SR č.665/2005 Z. z. predbežný správca má nárok na náhradu preukázaných výdavkov na zisťovanie majetku dlžníka podľa rozhodnutia súdu (§ 21 ods. 3 zákona), najviac v sume 497,91 Eur pri fyzickej osobe a 995,82 Eur pri právnickej osobe.

V zmysle § 11 ods. 4 vyhlášky MS SR č.665/2005 Z. z. ak predbežný správca porušil povinnosti ustanovené zákonom, neposkytol súdu v určenej lehote vyžiadané vysvetlenie alebo vyžiadanú správu alebo riadne nesplnil pokyn uložený súdom, nemá nárok na paušálnu odmenu ani úhradu výdavkov na zisťovanie majetku dlžníka alebo sa mu paušálna odmena a úhrada výdavkov na zisťovanie majetku dlžníka primerane zníži podľa závažnosti porušenia povinnosti.

V zmysle § 11 ods. 5 vyhlášky MS SR č.665/2005 Z. z. ak predbežný správca do 10 dní od ustanovenia do funkcie nepodá súdu podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, jeho paušálna odmena sa znižuje o 25 % zo základnej sumy. Ak predbežný správca nepodá súdu druhú podrobnú správu o týchto skutočnostiach do 20 dní od ustanovenia do funkcie, jeho paušálna odmena sa znižuje o 25 % zo základnej sumy. Ak predbežný správca nepodá súdu tretiu podrobnú správu o týchto skutočnostiach do 28 dní od ustanovenia do funkcie, jeho paušálna odmena sa znižuje o 50 % zo základnej sumy.

Podľa § 7 ods. 1 zák. č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých predpisov ( ďalej len zákon o správcoch ) správca je povinný mať zriadenú kanceláriu. Kanceláriu správca zriaďuje v obvode krajského súdu, v ktorom má záujem vykonávať správcovskú činnosť. Správca - právnická osoba môže mať zriadených aj viac kancelárii; v obvode jedného krajského súdu však môže mať zriadenú vždy len jednu kanceláriu. Ak má správca - právnická osoba zriadených viac kancelárii, musí mať v každej kancelárii ustanoveného zástupcu, ktorým môže byť len jeho štatutárny orgán. Zástupca kancelárie môže byť ustanovený ako zástupca kancelárie len v jednej kancelárii. Ustanovenie zástupcu kancelárie alebo zánik funkcie zástupcu kancelárie je správca - právnická osoba povinný do troch dní oznámiť ministerstvu.

Podľa § 11 ods. 1 zákona o správcoch správca na účel zabezpečenia riadneho výkonu správcovskej činnosti zamestnáva potrebný počet zamestnancov v pracovnoprávnom vzťahu.

Podľa § 11 ods. 2 zákona o správcoch správca môže svojho zamestnanca poveriť vykonaním jednotlivých úkonov správcovskej činnosti. Ak je to účelné a hospodárne, správca môže poveriť vykonaním jednotlivých úkonov správcovskej činnosti aj inú osobu ako svojho zamestnanca; zamestnanca alebo inú osobu môže správca poveriť vykonaním len takých úkonov správcovskej činnosti, na vykonanie ktorých má zamestnanec alebo iná osoba potrebné odborné vedomosti a skúsenosti.

Súd uložil Predbežnému správcovi vypracovať a predložiť súdu priebežné správy o stave zisťovania majetku a vykonaných úkonoch a poslednú predložiť najneskôr do 45 dní od ustanovenia do funkcie. Dňa 13.04.2012 (osobne podaná ), dňa 23.04.2012 ( osobne podaná ) a dňa 30.04.2012 ( osobne podaná ) Predbežný správca predložil súdu spolu 3 správy o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, záverečná správa bola súdu doručená dňa 05.06.2012 ( osobne podaná ), čím dodržal vyhláškou a uznesením zo dňa 28.03.2012, č.k. 3K/11/2012-129, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 04.04.2012 v spojení s uznesením zo dňa 11.05.2012, č.k. 3K/11/2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.05.2012, ustanovené lehoty na ich predloženie. Predbežný správca si počas výkonu svojej funkcie riadne plnil svoje povinnosti, v stanovených lehotách predkladal súdu priebežné správy, preto sa mu na základe vyššie uvedeného paušálna odmena v zmysle ust. § 12 ods. 5 vyhlášky MS SR č.665/2005 Z.z. neznižuje.

Predbežný správca rovnako predložil súdu zoznam preukázaných výdavkov v celkovej výške 443,14€, ktoré pozostávajú z výdavkov na poštovné vo výške 23,40 € , za poskytnutie súčinnosti bankami vo výške 119,74 € a za účtovné poradenstvo vo výške 300 €.

Vychádzajúc z ust. § 7 ods. 1 a § 11 ods. 1 a 2 zákona o správcoch správca je povinný mať zriadenú kanceláriu, je povinný zamestnávať na účely zabezpečenia riadneho výkonu správcovskej činnosti potrebný počet zamestnancov. Ak je to účelné a hospodárne, správca môže poveriť vykonaním jednotlivých úkonov správcovskej činnosti aj inú osobu ako svojho zamestnanca.

Súd má za to, že priznanie náhrady za účtovné poradenstvo v celkovej výške 300 € nie je v súlade s ust. § 7 ods. 1 a § 11 ods. 1 a 2 zákona o správcoch v spojení s ust. § 11 ods. 3 vyhl. MS SR č. 665/2005 Z.z., z dôvodu, že kancelária správcu musí vykonávať všetky úkony spojené s činnosťou správcu v konkurznom konaní.

Nie je účelné a hospodárne, keďže správca má mať v takejto kancelárii svojich zamestnancov, aby si dával posudzovať majetkový stav dlžníka externým spoločnostiam, nakoľko správca má úkony smerujúce k posúdeniu majetkového stavu dlžníka vykonávať sám.

Súd po preskúmaní dokladov o výdavkoch Predbežného správcu, ktoré boli vynaložené na poštovné a na bankové poplatky, dospel k záveru, že tieto sú opodstatnené a zároveň ich správca riadne preukázal.

Vychádzajúc z vyššie uvedeného súd priznáva Predbežnému správcovi paušálnu odmenu vo výške 663,88 € navýšenú o sumu 132,78 € nakoľko je Predbežný správca platiteľom dane z pridanej hodnoty, čoho dôkazom je fotokópia osvedčenia o registrácii pre daň z pridanej hodnoty; a náhradu preukázaných výdavkov v celkovej výške 143,14 €. Nakoľko povinnosť platiť odmenu a výdavky Predbežného správcu má štatutárny orgán, rozhodol súd podľa ust. § 13 ods. 2 ZKR, tak ako je uvedené vo výroku tohto uznesenia.

Poučenie

Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť. Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu, na Krajský súd v Bratislave, a to písomne v 2 vyhotoveniach. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( §42 ods. 3 zák. č 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 3K/11/2012
 • ICS 1112206639
 • Vydal JUDr. Milena Daubnerová
 • Vydal FN sudca
 • Odoslal Mgr. Katarína Hlavatá