Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 473532

ERGOMED s.r.o. v likvidácii

 • Konanie č. 473532
 • Vydaný 2.8.2012
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 153 z roku 2012 9.8.2012
 • Úpadca ERGOMED s.r.o. v likvidácii
  IČO: 36210897
  Trieda SNP 48/A
  04011   Košice
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: ERGOMED s.r.o. v likvidácii, so sídlom Trieda SNP 48/A, Košice 040 11, IČO: 36 210 897, zast. MUDr. Klárou Benešovou, likvidátorkou, Jakobyho 4, 040 01 Košice o priznaní odmeny a výdavkov predbežnému správcovi takto

Rozhodnutie

P r i z n á v a predbežnému správcovi: JUDr. Juraj Špirko, so sídlom kancelárie Floriánska 19, 040 01 Košice, zn. správcu: S833, odmenu vo výške 663,88 EUR.

P r i z n á v a predbežnému správcovi: JUDr. Juraj Špirko, so sídlom kancelárie Floriánska 19, 040 01 Košice, zn. správcu: S833, náhradu preukázaných výdavkov vo výške 111,82 EUR.

MUDr. Klára Benešová, bytom Jakobyho 4, Košice vykonávajúca naposledy funkciu konateľky dlžníka od 12.12.2001 do 10.12.2010 a Ing. Vladimír Gavalec, bytom J. N. Bobulu 700/3, Liptovský Hrádok vykonávajúci naposledy funkciu konateľa dlžníka od 30.01.2003 do 10.12.2010 sú povinní spoločne a nerozdielne zaplatiť odmenu a výdavky predbežného správcu vo výške 775,70 EUR do rúk predbežného správcu: JUDr. Juraj Špirko, so sídlom kancelárie Floriánska 19, 040 01 Košice, zn. správcu: S833, do 15 dní odo dňa právoplatnosti tohto uznesenia.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie

predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, a to do 15 dní od jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach na Okresnom súde Košice I.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 205 ods. 1 O.s.p.).

 • Súd Okresný súd Košice I
 • Spisová značka 26K/10/2012
 • ICS 7112207952
 • Vydal JUDr. Róbert Zsiga
 • Vydal FN sudca
 • Odoslal Dana Geletová