Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 345073

Morion,

 • Konanie č. 345073
 • Vydaný 3.8.2012
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 154 z roku 2012 10.8.2012
 • Úpadca Morion,
  IČO: 35674059
  91901   Dlhá 49
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Trnava vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Morion, spol. s.r.o., IČO: 35 674 059, 919 01 Dlhá 49, zapísaného v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, v oddiele Sro, vo vložke č. 11139/T, správcom majetku ktorého je: B.F.B. správcovská, v.o.s., so sídlom kancelárie: Radlinského 50, 921 01 Piešťany, IČO: 36 832 006, o odvolaní správcu z funkcie, takto

Rozhodnutie

Súd o d v o l á v a B.F.B. správcovská, v.o.s., so sídlom kancelárie: Radlinského 50, 921 01 Piešťany, IČO: 36 832 006, z funkcie správcu úpadcu: Morion, spol. s.r.o., IČO: 35 674 059, 919 01 Dlhá 49.

Odôvodnenie

Uznesením Okresného súdu Trnava č.k. 25K/13/2010-724 zo dňa 02.04.2012, právoplatným dňom 28.04.2012, bol zrušený konkurz na majetok úpadcu, Morion, spol. s.r.o., IČO: 35 674 059, 919 01 Dlhá 49, po splnení konečného rozvrhu výťažku.

Podaním zo dňa 11.07.2012, doručeným Okresnému súdu Trnava dňa 12.07.2012, správca oznámil, že uzatvoril účtovné knihy úpadcu ku dňu 28.04.2012 a zároveň vypracoval a dňa 11.07.2012 Daňovému úradu Trnava zaslal daňové priznanie k dani z príjmu právnických osôb s potrebnými prílohami za zdaňovacie obdobie, ktoré je zhodné s obdobím konkurzu. Zároveň bola mimoriadna účtovná závierka zaslaná do zbierky listín Okresného súdu Trnava. Po zrušení konkurzu nezostal správcovi žiaden majetok úpadcu. Dokumenty úpadcu z obdobia spred vyhlásenia konkurzu boli dané dňa 14.11.2011 do úschovy uschovávateľa.

Podľa § 102 ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ku dňu zrušenia konkurzu správca uzavrie účtovné knihy a zostaví individuálnu účtovnú závierku podľa osobitných predpisov. Správca tiež odovzdá úpadcovi, prípadne likvidátorovi všetky potrebné doklady, zostávajúci majetok a zaistí ďalšie činnosti súvisiace so zrušením konkurzu. Po vykonaní týchto činností súd odvolá správcu z funkcie.

Na základe vyššie uvedených skutočností a za použitia citovaných zákonných ustanovení súd rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto uznesenia.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

 • Súd OKRESNÝ SÚD TRNAVA
 • Spisová značka 25K/13/2010
 • ICS 2110207831
 • Vydal JUDr. Jana Tóthová
 • Vydal FN vyššia súdna úradníčka
 • Odoslal Mgr. Miroslava Spálová