Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 440213

VIDO, spol. s r.o.

 • Konanie č. 440213
 • Vydaný 6.8.2012
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 155 z roku 2012 13.8.2012
 • Úpadca VIDO, spol. s r.o.
  IČO: 36386901
  Bjornsonova 4806/3
  03601   Martin
 • Navrhovatelia VIDO, spol. s r.o.
  IČO: 36386901
  Bjornsonova 4806/3
  03601   Martin
 • Ľudmila Kloučková - VIMEX
  Černovských martýrov 17
  03401   Ružomberok
 • Advokátska kancelária Gallo s.r.o.
  Jilemnického 30
  03601   Martin
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Ľudmila Kloučková VINEX, s miestom podnikania Černovských Martýrov 8564/17, 034 06 Ružomberok, IČO: 33 026 751, právne zastúpeného: Advokátska kancelária Gallo, s.r.o., so sídlom Jilemnického 30, 036 01 Martin, IČO: 36 715 352, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: VIDO, spol. s r.o., so sídlom Bjornsonova 4806/3, 036 01 Martin, IČO: 36 386 901, takto

Rozhodnutie

Priznáva predbežnému správcovi JUDr. Františkovi Feníkovi, so sídlom kancelárie Predmestská 1338/25, 010 01 Žilina, odmenu vo výške 663,88 EUR a náhradu preukázaných výdavkov vo výške 209,30 EUR.

Upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina vyplatiť predbežnému správcovi JUDr. Františkovi Feníkovi, so sídlom kancelárie Predmestská 1338/25, 010 01 Žilina, odmenu a náhradu preukázaných výdavkov v celkovej sume 873,18 EUR z preddavku zloženého na účet Okresného súdu Žilina dňa 28.12.2011, evidovaného pod účt. dokl. 95/12 - 11, položkou denníka D14K 119/11 a pod pol. reg. 119/11, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Navrhovateľovi vracia zvyšnú časť zloženého preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 786,52 EUR, po právoplatnosti tohto uznesenia.

Odôvodnenie

Uznesením č.k. 1K 2/2012-19 zo dňa 28.2.2012 rozhodol súd o začatí konkurzného konania voči dlžníkovi. Uznesením č.k. 1K 2/2012-35 zo dňa 15.5.2012 ustanovil súd dlžníkovi predbežného správcu, a to JUDr. Františka Feníka, so sídlom kancelárie Predmestská 1338/25, 010 01 Žilina. Uznesením č.k. 1K 2/2012-102 zo dňa 9.7.2012 súd konkurzné konanie voči dlžníkovi pre nedostatok majetku zastavil.

Podaním zo dňa 4.7.2012 si predbežný správca za výkon funkcie predbežného správcu uplatnil nárok na odmenu vo výške 663,87 EUR a nárok na náhradu preukázaných výdavkov na zisťovanie majetku úpadcu v celkovej sume 209,30 EUR, pričom z predloženého vyúčtovania týchto výdavkov vyplýva, že predbežný správca vynaložil sumu 19,50 EUR na poštovné a sumu 189,80 EUR za poskytnutú súčinnosť bankami.

Dňa 28.12.2011 zložil navrhovateľ na účet Okresného súdu Žilina preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 1.659,70 EUR, ktorý je evidovaný pod účt. dokl. 95/12 - 11, položkou denníka D14K 119/11 a pod pol. reg. 119/11.

Podľa § 21 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ZKR“), predbežný správca má nárok na odmenu a úhradu preukázaných výdavkov. O odmene a výdavkoch predbežného správcu rozhodne súd uznesením do 30 dní od zastavenia konkurzného konania alebo vyhlásenia konkurzu. Odmena a výdavky predbežného správcu sa uhrádzajú z preddavku zaplateného na účet súdu. Nevyplatená časť preddavku slúži ako záloha na činnosť správcu v konkurze; ak sa konkurzné konanie skončilo, nevyplatená časť preddavku sa vráti zložiteľovi preddavku. Ak preddavok nepostačuje na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu, neuhradená časť odmeny a preddavkov sa v konkurze považuje za pohľadávku proti podstate. Rovnako zložiteľ preddavku môže preddavok zaplatený na účet súdu uplatniť v konkurze ako pohľadávku proti podstate. Uznesenie o výške odmeny a výdavkov predbežného správcu súd doručí predbežnému správcovi a zložiteľovi preddavku. Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky predbežného predbežného správcu platiť.

Podľa § 11 ods. 2 vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenie zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 514/2011 Z.z. (ďalej len „vyhláška“), za výkon funkcie predbežného správcu vo veci vyhlásenia konkurzu na majetok právnickej osoby patrí predbežnému správcovi paušálna odmena 663,88 eura.

Podľa § 11 ods. 3 vyhlášky, predbežný správca má nárok na náhradu preukázaných výdavkov na zisťovanie majetku dlžníka podľa rozhodnutia súdu (§ 21 ods. 3 zákona), najviac v sume 497,91 eura pri fyzickej osobe a 995,82 eura pri právnickej osobe.

Súd preskúmal podanie predbežného správcu čo do uplatnených nárokov a doložených listinných dokladov, ako aj obsah spisového materiálu a zistil, že predbežný správca si riadne plnil svoje povinnosti a má nárok na paušálnu odmenu vo výške 663,88 EUR. Zároveň súd priznal predbežnému správcovi náhradu preukázaných výdavkov v uplatnenej sume 209,30 EUR.

Po právoplatnosti tohto uznesenia bude priznaná odmena a náhrada preukázaných výdavkov poukázaná na účet predbežného správcu. Zvyšná časť preddavku bude vrátená jeho zložiteľovi (navrhovateľovi).

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne, v potrebnom počte vyhotovení, na Okresnom súde Žilina. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to bez ohľadu na iné spôsoby jeho doručenia.

V odvolaní je potrebné uviesť: ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, musí byť podpísané a datované. Ďalej je potrebné uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom vidí odvolateľ nesprávnosť rozhodnutia alebo postupu súdu a čoho sa domáha.

 • Súd Okresný súd Žilina
 • Spisová značka 1K/2/2012
 • ICS 5112205258
 • Vydal JUDr., Ing. Katarína Muráriková
 • Vydal FN Vyšší súdny úradník
 • Odoslal JUDr., Ing. Katarína Muráriková