Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 463561

Seanergy Slovakia, s.r.o.

 • Konanie č. 463561
 • Vydaný 13.8.2012
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 159 z roku 2012 17.8.2012
 • Úpadca Seanergy Slovakia, s.r.o.
  IČO: 36020966
  Čemernianska 2
  09303   Vranov nad Topľou
 • Navrhovatelia Seanergy Slovakia, s.r.o.
  IČO: 36020966
  Čemernianska 2
  09303   Vranov nad Topľou
 • Igor Šramatý, Ing.
  Okružná 1860/7
  97251   Handlová
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa Ing. Igora Šramatého, nar. 12.09.1965, bytom Okružná 1860/7, 972 51 Handlová, zastúpeného JUDr. Valériou Brečkovou, bytom Ďaľkovská 470/14, Snina, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Seanergy Slovakia, s.r.o., so sídlom Čemernianska 2, 093 03 Vranov nad Topľou, IČO: 36 020 966, takto

Rozhodnutie

Konkurzné konanie voči dlžníkovi Seanergy Slovakia, s.r.o., so sídlom Čemernianska 2, 093 03 Vranov nad Topľou, IČO: 36 020 966 zastavuje.

Odôvodnenie

Dňa 27.07.2012 bol tunajšiemu súdu doručený návrh veriteľa na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Seanergy Slovakia, s.r.o., so sídlom Čemernianska 2, 093 03 Vranov nad Topľou, IČO: 36 020 966. Navrhovateľ ako ďalšieho veriteľa označil spoločnosť M-LOGISTIC, s.r.o., so sídlom Komenského 24, 934 01 Levice, IČO: 35 961 589.

Dňa 08.08.2012 doručil navrhovateľ - veriteľ tunajšiemu súdu podanie, v ktorom vzal svoj návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka v celom rozsahu späť.

Podľa § 15 ods. 1 a 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“), navrhovateľ môže vziať svoj návrh na vyhlásenie konkurzu späť až do vydania uznesenia o vyhlásení konkurzu. Po začatí konkurzného konania je na späťvzatie návrhu na vyhlásenie konkurzu potrebný súhlas všetkých účastníkov konkurzného konania.) Ak je návrh na vyhlásenie konkurzu vzatý späť podľa odseku 1 po začatí konkurzného konania, súd konkurzné konanie bezodkladne uznesením zastaví.

Dňa 08.08.2012 dlžník Seanergy Slovakia, s.r.o., so sídlom Čemernianska 2, 093 03 Vranov nad Topľou, IČO: 36 020 966 doručil súdu súhlas so späťvzatím a zastavením konkurzného konania.

Nakoľko navrhovateľ - veriteľ vzal po začatí konkurzného konania svoj návrh späť a dlžník so späťvzatím súhlasil, rozhodol súd o zastavení konania podľa ust. § 15 ods. 2 ZKR.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka 3K/13/2012
 • ICS 8112223039
 • Vydal JUDr. Daniela Baranová
 • Vydal FN samosudkyňa
 • Odoslal Ľubica Kurucová