Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 297281

XaY s.r.o.

 • Konanie č. 297281
 • Vydaný 14.8.2012
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 160 z roku 2012 20.8.2012
 • Úpadca XaY s.r.o.
  IČO: 36336840
  Seberíniho 9
  82103   Bratislava
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa- veriteľa: Obec Dežerice, Obecný úrad Dežerice č. 193, 957 03 Dežerice, vo veci zastaveného konkurzného konania voči dlžníkovi: XaY s.r.o., so sídlom Seberíniho 9, 821 03 Bratislava, IČO: 36 336 840, o vrátení nespotrebovanej časti preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu

Rozhodnutie

Súd vracia zložiteľovi preddavku: Obec Dežerice, Obecný úrad Dežerice č. 193, 957 03 Dežerice, preddavok vo výške 1659,70 €, vedený pod položkou denníka D 130, pol. reg. 18/12 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti rozhodnutia.

Odôvodnenie

Okresný súd Bratislava I uznesením zo dňa 27.02.2012, č.k. 4K/7/2012-32 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 06.03.2012, začal konkurzné konanie na majetok dlžníka: XaY s.r.o., so sídlom Seberíniho 9, 821 03 Bratislava, IČO: 36 336 840 ( ďalej len „Dlžník“ ).

Súd uznesením zo dňa 25.07.2012, č.k. 4K/7/2012-60, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 02.08.2012 konkurzné konanie voči Dlžníkovi v zmysle § 16 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ ZKR “ ) zastavil vzhľadom na skutočnosť, že súd uznesením zo dňa 16.07.2012, č.k. 4R/1/2012 povolil reštrukturalizáciu Dlžníka.

Podľa § 21 ods. 3, veta štvrtá, ZKR nevyplatená časť preddavku slúži ako záloha na činnosť správcu v konkurze; ak sa konkurzné konanie skončilo, nevyplatená časť preddavku sa vráti zložiteľovi.

S poukazom na cit. ust. § 21 ods. 3, veta štvrtá, ZKR sa má nevyplatená časť preddavku vrátiť jeho zložiteľovi. Nakoľko súd uznesením zo dňa 25.07.2012, č.k. 4K/7/2012-60, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 02.08.2012 konkurzné konanie voči Dlžníkovi v zmysle § 16 ods. 1 ZKR zastavil, súd rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto uznesenia a zložený preddavok vo výške 1 659,70 € vrátil jeho zložiteľovi.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 4K/7/2012
 • ICS 1112204695
 • Vydal JUDr. Edita Sahánková
 • Vydal FN sudca
 • Odoslal Mgr. Veronika Pavlisová