Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 464058

MEDIPROGRESS Humenné, s.r.o.

 • Konanie č. 464058
 • Vydaný 14.8.2012
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 160 z roku 2012 20.8.2012
 • Úpadca MEDIPROGRESS Humenné, s.r.o.
  IČO: 36463493
  Štefánikova 26
  06601   Humenné
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu MEDIPROGRESS Humenné, s.r.o., so sídlom Štefánikova 26, 066 01 Humenné, IČO: 36 463 493, správcom ktorého je Mgr. Adrián Fabian, so sídlom kancelárie Tkáčska 2, 080 01 Prešov, o návrhu spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 zo dňa 06.08.2012 na potvrdenie prevodu pohľadávok voči úpadcovi, takto

Rozhodnutie

potvrdzuje prevod prihlásených pohľadávok pôvodného veriteľa Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, pobočka Humenné, so sídlom Námestie slobody 58, 066 57 Humenné, IČO: 30 807 484 voči úpadcovi MEDIPROGRESS Humenné, s.r.o., so sídlom Štefánikova 26, 066 01 Humenné, IČO: 36 463 493, prihlásených na Okresnom súde Prešov prihláškami pod por. č. 32 až 41 v celkovej výške 49.104,17 eura na navrhovateľa Slovenskú konsolidačnú, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005.

Odôvodnenie

Podaním doručeným tunajšiemu súdu dňa 06.08.2012 spoločnosť Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 navrhla, aby súd rozhodol o potvrdení nadobudnutia pohľadávok voči úpadcovi v celkovej výške 49.104,17 eura. V návrhu uviedla, že na základe Zmluvy o postúpení pohľadávok č. BA-94222/2011 uzatvorenej dňa 23.06.2011 medzi Sociálnou poisťovňou, so sídlom ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484 ako postupcom a spoločnosťou Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 ako postupníkom prešli všetky práva k postúpeným pohľadávkam, ich príslušenstvu a všetky práva s nimi spojené na postupníka. Na základe tejto skutočnosti preto žiadajú súd, aby rozhodol v zmysle ich návrhu.

Na dôkaz skutočnosti, že došlo k zmene v osobe veriteľa, predložila spoločnosť Slovenská konsolidačná, a.s. súdu Zmluvu o postúpení pohľadávky č. BA-94222/2011 zo dňa 23.06.2011 s úradne overenými podpismi postupcu a postupníka, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je príloha č. 1 k tejto zmluve.

Podľa § 26 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení účinnom do 31.12.2011 (ďalej len „ZKR“), ak počas konkurzného konania dôjde k prevodu alebo prechodu pohľadávky, ktorá veriteľovi zakladá postavenie účastníka konkurzného konania, na iného účastníka konkurzného konania, súd na návrh nadobúdateľa pohľadávky potvrdí prevod alebo prechod pohľadávky na nadobúdateľa pohľadávky, ak je v návrhu nadobudnutie pohľadávky preukázané. Inak návrh na potvrdenie prevodu alebo prechodu pohľadávky zamietne.

Podľa § 26 ods. 2 ZKR, návrh na potvrdenie prevodu alebo prechodu pohľadávky musí byť doložený listinami, ktoré prevod alebo prechod pohľadávky preukazujú. Ak ide o návrh na potvrdenie nadobudnutia pohľadávky z dôvodu prevodu pohľadávky, podpisy na listine preukazujúcej prevod pohľadávky musia byť úradne osvedčené.

Podľa § 206a ods. 1 ZKR, konania začaté pred 1. januárom 2012 sa dokončia podľa doterajších predpisov, ak odsek 2 neustanovuje inak.

Predložením zmluvy o postúpení pohľadávok č. BA-94222/2011 zo dňa 23.06.2011 spoločnosť Slovenská konsolidačná, a.s. preukázala nadobudnutie prihlásených pohľadávok pôvodného veriteľa Sociálnej poisťovne voči úpadcovi vo výške 49.104,17 eura, a preto konkurzný súd vyhovel návrhu zo dňa 06.08.2012.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach.

Podľa § 205 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku v odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 205 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku).

 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka 1K/78/2009
 • ICS 8109234699
 • Vydal JUDr. Štefan Tomašovský
 • Vydal FN samosudca
 • Odoslal Eva Lešková