Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 464064

MEDIPROGRESS Humenné, s.r.o.

 • Konanie č. 464064
 • Vydaný 14.8.2012
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 160 z roku 2012 20.8.2012
 • Úpadca MEDIPROGRESS Humenné, s.r.o.
  IČO: 36463493
  Štefánikova 26
  06601   Humenné
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu MEDIPROGRESS Humenné, s.r.o., so sídlom Štefánikova 26, 066 01 Humenné, IČO: 36 463 493, správcom ktorého je Mgr. Adrián Fabian, so sídlom kancelárie Tkáčska 2, 080 01 Prešov, takto

Rozhodnutie

ukladá správcovi povinnosť podávať súdu písomné správy o priebehu konkurzného konania, a to vždy k poslednému dňu kalendárneho mesiaca počnúc od doručenia tohto uznesenia.

Odôvodnenie

Okresný súd Prešov uznesením č. .k. 1K78/2009-211 zo dňa 10.2.2010 zverejneným v Obchodnom vestníku dňa 16.2.2010 vyhláísil konkurz na majetok úpadcu a do funkcie správcu ustanovil Mgr. Adriána Fabiana.

Podľa § 206a ods. 1 ZKR, konania začaté pred 1. januárom 2012 sa dokončia podľa doterajších predpisov, ak odsek 2 neustanovuje inak.

Podľa § 41 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení účinnom do 31.12.2011 (ďalej len „ZKR“) súd počas konkurzného konania vykonáva dohľad nad činnosťou správcu. Súd je pri výkone dohľadu oprávnený požadovať od správcu vysvetlenia alebo správy o priebehu konkurzného konania, ktoré je správca povinný súdu v určenej lehote poskytnúť.

Súd s cieľom účinného výkonu dohľadu nad činnosťou správcu uložil tomuto povinnosť pravidelne v mesačných intervaloch informovať súd o priebehu konkurzného konania.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.

 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka 1K/78/2009
 • ICS 8109234699
 • Vydal JUDr. Štefan Tomašovský
 • Vydal FN samosudca
 • Odoslal Eva Lešková