Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 477478

GAMA TRANS s.r.o.

 • Konanie č. 477478
 • Vydaný 3.9.2012
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 174 z roku 2012 10.9.2012
 • Úpadca GAMA TRANS s.r.o.
  IČO: 44732350
Správcovia
 • Marián Páll, JUDr.
  Bauerova 14
  04023   Košice
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: GAMA TRANS s.r.o., so sídlom Priemyselná 45, 071 01 Michalovce, IČO: 44 732 350 o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto

Rozhodnutie

U s t a n o v u j e dlžníkovi predbežného správcu: JUDr. Marián Páll, so sídlom kancelárie Teslova 2, 040 12 Košice, zn. správcu: S1015.

U k l a d á predbežnému správcovi povinnosť podať v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote 45 dní od ustanovenia do funkcie záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka, v ktorej zároveň uvedie záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu ako aj záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.

Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.

Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku ( § 199 ZKR).

 • Súd Okresný súd Košice I
 • Spisová značka 26K/29/2012
 • ICS 7112217362
 • Vydal JUDr. Róbert Zsiga
 • Vydal FN sudca
 • Odoslal Dana Geletová