Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 353607

BOVACOMERC,

 • Konanie č. 353607
 • Vydaný 8.10.2012
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 200 z roku 2012 16.10.2012
 • Úpadca BOVACOMERC,
  IČO: 31104924
  Ružindolská 11
  91701   Trnava 1
 • Navrhovatelia BOVACOMERC,
  IČO: 31104924
  Ružindolská 11
  91701   Trnava 1
 • Vojtech Hlavna
  Jiráskova 32
  91702   Trnava
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: BOVACOMERC spol. s r.o., IČO: 31 104 924, so sídlom, Ružindolská 11, Trnava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd.: Sro, vložka číslo: 2044/T, správcom ktorého je Mgr. Ing. Pavol Korytár, so sídlom kancelárie Sladovnícka 13, Trnava, o návrhu správcu na jeho odvolanie z funkcie správcu, takto

Rozhodnutie

Súd o d v o l á v a Mgr. Ing. Pavla Korytára, so sídlom kancelárie Sladovnícka 13, Trnava z funkcie správcu úpadcu: BOVACOMERC spol. s r.o., IČO: 31 104 924, so sídlom Ružindolská 11, Trnava.

Súd u k l a d á odvolanému správcovi povinnosť s odbornou starostlivosťou spravovať a zabezpečiť ochranu majetku zapísaného v súpise konkurznej podstaty až do doby, kedy sa nový správca riadne ujme výkonu svojej funkcie.

Súd u k l a d á odvolanému správcovi povinnosť do 30 dní od ustanovenia nového správcu predložiť veriteľskému výboru a novému správcovi podrobnú správu o svojej činnosti a poskytnúť mu všetku potrebnú súčinnosť tak, aby sa nový správca mohol riadne ujať výkonu svojej funkcie.

Odôvodnenie

Súd uznesením č.k. 43K/7/2006 zo dňa 28.8.2006, zverejneným v Obchodnom vestníku dňa 4.9.2006, právoplatným dňa 5.9.2006, začal konkurzné konanie proti dlžníkovi BOVACOMERC spol. s r.o., IČO: 31 104 924, so sídlom Ružindolská 11, Trnava.

Súd uznesením č. k. 43K/7/2006-140 zo dňa 13.11.2006 zverejneným v Obchodnom vestníku dňa 20.11.2006, právoplatným dňa 31.12.2006, vyhlásil konkurz na majetok dlžníka BOVACOMERC spol. s r.o., IČO: 31 104 924, so sídlom Ružindolská 11, Trnava a do funkcie správcu ustanovil Mgr. Ing. Pavla Korytára, so sídlom kancelárie Sladovnícka 13, Trnava.

Dňa 21.8.2012 bola tunajšiemu súdu doručená žiadosť správcu o odvolanie z funkcie z dôvodu zákonnej prekážky - zaujatosti správcu. Správca svoj návrh odôvodnil skutočnosťou, že dňa 09.02.2012 podal návrh na uloženie zákonnej pokuty konkurznému veriteľovi - Fond národného majetku Slovenskej republiky, IČO:17 333 768, Trnavská cesta 100, Bratislava (ďalej len „FNM“) za nesprávnosť údajov uvedených v prihláške vo výške 400.601,24 eur. Okresný súd Trnava vydal uznesenie č.k. 25NcKR/1/2009-137 dňa 16.05.2011, ktorým uložil FNM zákonnú pokutu vo výške 200.300,63 eur. Proti predmetnému uzneseniu podal FNM odvolanie, o ktorom rozhodol Krajský súd v Bratislave uznesením č.k. 1CoKR/28/2011 zo dňa 24.4.2012 tak, že odvolanie odmietol a žiadnemu z účastníkov nepriznal náhradu trov konania. V júni 2012 bol správca vymenovaný za člena dozornej rady spoločnosti Trnavská teplárenská, a.s., IČO: 36 246 034, Coburgova 84, Trnava (ďalej len „TT, a.s.“) a následne bol zvolený za predsedu dozornej rady. Spoločnosť TT, a.s. je dcérskou spoločnosťou FNM, ktorý má 100 %-nú kapitálovú účasť na základnom imaní spoločnosti TT, a.s. Správca úpadcu sa stal členom dozornej rady na základe rozhodnutia FNM ako jediného akcionára TT, a.s. FNM je konkurzným veriteľom úpadcu a naďalej podal mimoriadny opravný prostriedok - dovolanie voči uzneseniu Krajského súdu v Bratislave o odmietnutí dovolania č.k. 1CoKR/28/2011 zo dňa 24.4.2012. Na záver uviedol, že v konkurznej veci úpadcu je zaujatý od okamihu vymenovania za člena dozornej rady.

Podľa § 42 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZKR"), súd aj bez návrhu odvolá správcu, ak opakovane alebo závažne porušil povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo osobitným predpisom alebo mu vo výkone funkcie bráni zákonná prekážka; zákonnou prekážkou sa rozumie aj vylúčenie správcu podľa osobitného predpisu. 9) Pred odvolaním správcu počas konkurzu súd vypočuje členov veriteľského výboru a aspoň troch zabezpečených veriteľov s najvyšším počtom hlasov počítaných podľa zistenej sumy ich zistených zabezpečených pohľadávok.

Podľa § 4 ods. 1 zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a správcovskej činnosti v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZoS"), správca je vylúčený z výkonu správcovskej činnosti, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, v ktorej vykonáva správcovskú činnosť, možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti. Svoj možný pomer k veci správca posudzuje sústavne a s odbornou starostlivosťou; ak sa pritom dozvie o skutočnostiach, pre ktoré možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti, bez zbytočného odkladu o tom informuje súd.

Podľa § 42 ods. 2 ZKR, návrh na odvolanie správcu môže podať veriteľský výbor alebo zabezpečený veriteľ zistenej zabezpečenej pohľadávky. Z dôvodov ustanovených osobitným predpisom môže podať návrh na svoje odvolanie aj správca; ak súd dôvody správcu uzná, bezodkladne správcu z funkcie odvolá.

Podľa § 42 ods. 3 ZKR, v uznesení o odvolaní správcu súd môže odvolanému správcovi určiť rozsah činnosti a s tým súvisiace oprávnenia, ktoré bude odvolaný správca vykonávať až do ustanovenia nového správcu.

Podľa § 42 ods. 4 ZKR, uznesenie o odvolaní správcu súd doručí dlžníkovi (úpadcovi) a odvolanému správcovi; uznesenie tiež bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku.

Podľa § 42 ods. 5 ZKR, ak súd odvolá správcu počas konkurzu mimo schôdze veriteľov, bezodkladne zvolá schôdzu veriteľov na účely schválenia návrhu na nového správcu; ustanovenia § 36 ods. 2 a 3 sa použijú primerane. Ak schôdza veriteľov návrh na nového správcu neschváli, súd ustanoví správcu bez návrhu schôdze veriteľov.

Podľa § 42 ods. 6 ZKR, odvolaný správca je povinný do 30 dní od ustanovenia nového správcu predložiť veriteľskému výboru a novému správcovi podrobnú správu o svojej činnosti; novému správcovi je tiež povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť tak, aby sa nový správca mohol riadne ujať výkonu svojej funkcie.

Na základe vyššie uvedených skutočností a za použitia cit. zákonných ustanovení súd rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto uznesenia, keď dôvody správcu na jeho odvolanie uznal a bezodkladne správcu z funkcie odvolal.

Po nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia, ktorým súd odvolal správcu z funkcie, súd v súlade s § 42 ods. 5 ZKR bezodkladne zvolá schôdzu veriteľov na účely schválenia návrhu na nového správcu.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

 • Súd OKRESNÝ SÚD TRNAVA
 • Spisová značka 43K/7/2006
 • ICS 2106220041
 • Vydal JUDr. Martin Smolko
 • Vydal FN sudca
 • Odoslal Mgr. Eva Ficková