Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 476155

MEDIPROGRESS Humenné, s.r.o.

 • Konanie č. 476155
 • Vydaný 17.10.2012
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 205 z roku 2012 23.10.2012
 • Úpadca MEDIPROGRESS Humenné, s.r.o.
  IČO: 36463493
  Štefánikova 26
  06601   Humenné
Druh
Oznam
Oznam

O z n a m

Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu MEDIPROGRESS Humenné, s.r.o., so sídlom Štefánikova 26, 066 01 Humenné, IČO: 36 463 493, správcom ktorého je Mgr. Adrián Fabian, so sídlom kancelárie Tkáčska 2, 080 01 Prešov, o návrhu spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 zo dňa 06.08.2012 na potvrdenie prevodu pohľadávok voči úpadcovi, uznesením 1K/78/2009 zo dňa 14.8.2012 potvrdil prevod prihlásených pohľadávok pôvodného veriteľa Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, pobočka Humenné, so sídlom Námestie slobody 58, 066 57 Humenné, IČO: 30 807 484 voči úpadcovi MEDIPROGRESS Humenné, s.r.o., so sídlom Štefánikova 26, 066 01 Humenné, IČO: 36 463 493, prihlásených na Okresnom súde Prešov prihláškami pod por. č. 32 až 41 v celkovej výške 49.104,17 eura na navrhovateľa Slovenskú konsolidačnú, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005.

Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 6.9.2012.

 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka 1K/78/2009
 • ICS 8109234699
 • Vydal JUDr. Štefan Tomašovský
 • Vydal FN sudca
 • Odoslal Eva Lešková