Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 356518

BOVACOMERC,

 • Konanie č. 356518
 • Vydaný 25.10.2012
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 211 z roku 2012 31.10.2012
 • Úpadca BOVACOMERC,
  IČO: 31104924
  Ružindolská 11
  91701   Trnava 1
 • Navrhovatelia BOVACOMERC,
  IČO: 31104924
  Ružindolská 11
  91701   Trnava 1
 • Vojtech Hlavna
  Jiráskova 32
  91702   Trnava
Druh
Oznam
Oznam

O Z N A M

Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: BOVACOMERC spol. s r.o., IČO: 31 104 924, so sídlom, Ružindolská 11, Trnava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd.: Sro, vložka číslo: 2044/T, podľa ustanovenia § 42 ods. 5 zákona č. 7/2005 Z. z., z v o l á v a schôdzu veriteľov na deň 30.11.2012 o 10.00 hod, ktorá sa uskutoční v budove Okresného súdu Trnava, Hlavná ulica č. 49, Trnava, s týmto programom:

1. Otvorenie schôdze veriteľov

2. Schválenie návrhu na ustanovenie nového správcu podľa § 42 ods. 5 zákona č. 7/2005 Z. z.

3. Rôzne, Záver.

Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj aktuálny výpis z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne úradne overené poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti, prípadne preukaz advokáta. Z obsahu plnej moci alebo poverenia musí vyplývať zastupovanie podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, ak nejde o zastupovanie advokátom, tiež vymedzenie rozsahu tohto zastupovania vo veci vyhláseného konkurzu a účasť na schôdzi veriteľov. Podpis oprávnenej osoby veriteľa na plnej moci, ak nejde o zastupovanie advokátom, musí byť úradne osvedčený.

V prípade, že sa na schôdzu veriteľov nedostaví žiadny z veriteľov úpadcu oprávnený na schôdzi hlasovať a teda schôdza veriteľov návrh na nového správcu neschváli, súd ustanoví správcu bez návrhu schôdze veriteľov (§ 42 ods. 5 ZKR).

V Trnave dňa 25.10.2012

JUDr. Mária Kupcová

vyššia súdna úradníčka

 • Súd OKRESNÝ SÚD TRNAVA
 • Spisová značka 43K/7/2006
 • ICS 2106220041
 • Vydal JUDr. Mária Kupcová
 • Vydal FN vyššia súdna úradníčka
 • Odoslal Bc. Zuzana Belková